D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 677_764_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mahámahopádhyáya Mahásacsandra Nyáyaratna
B e s o r o l á s i   c í m : Mahámahopádhyáya Mahásacsandra Nyáyaratna
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kelet-indiai fénykép után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 43. sz. (1891. október 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Világirodalom története
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Nyelvtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mahámahopadjája Mahésacsandra, Njájaratna (1836-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nyelvészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szanszkrit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mahámahopádhyáya Mahásacsandra Nyáyaratna
Kelet-indiai fénykép után
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mahámahopádhyáya Mahésacsandra Nyáyaratna, irja - nekünk Duka, - Bengalia első rangú szanszkrit tudósainak egyike a kalkuttai állami szanszkrit kollégium igazgató tanára, 1836. február 22-én született Narit nevű helységben, Howrah kerületben, Bengaliában. Tagja az előkelő Bhattacsaryabrahmáni nemzedéknek.
Édes atyja Harináráyana Tarkasiddhánta is kitűnő szanszkrit tudós hírében állott, s kétségkivül általa kedvelte meg ő is már zsenge korában, nemzetének őskori tanulmányait. Alig volt még tizenkét éves, midőn Midnapur tartományba Baksiganj nevű faluba küldték, hogy ott tanítványa legyen Thakurdása Ghuramani hírneves panditnak, (bráhmani oktató). Nem sokára ezután Kalkuttában találjuk, kedvencz tanulmányait folytatva, részint az állami kollégium tanárainak, részint egy hírneves panjabi remetének Paramahansa Jyotisvarúpanak vezetése alatt. Ez utóbbitól különösen a Védáknak magyarázatát és a Khandoma-féle bölcsészetet tanulta, mely mellesleg legyen mondva Comte positivismusához hasonlít. Később a csillagászatot tanulta s a Pátanjali, Mimánsa, Darsana s a Védák ismeretével, Benaresben fejezte be szanszkrit tanulmányait.
1863-ban tért vissza ismét Kalkuttába, s egy csataspathit, az az elemi iskolát alapított, a hol a tanítványok ingyen oktatásban részesülnek. 1864-ben az állami szanszkrit kollégiumban nyert segédtanári állomást, a mostani cambridgei egyetemi tanár, Cowell ajánlatára, a ki azon időben szintén Kalkuttában tanított.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. október 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Babu Rajendrolála Mitra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Babu Rajendralála Mithra : Kelet-indiai fénykép után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 552x775 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna