D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 765_870_pix_Oldal_14_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné villája Korfu szigetén
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné villája Korfu szigetén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Az Achilleion villa terraszai
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Az építész, Carito Rafael lovag fényképei után a párisi L'Illustration által közzétett rajzok
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 38. évf. 50. sz. (1891. deczember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kastély
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terasz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Korfu
G e o N a m e s I d : 2463679
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné villája Korfu szigetén
Az Achilleion villa terraszai.
Az építész, Carito Rafael lovag fényképei után a párisi L'Illustration által közzétett rajzok.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az új fejedelmi lak, melyet csak a jelen évben, szept. 21-én adtak át rendeltetésének, Korfu-sziget hasonnevű fővárosától délre, a regényes fekvésű Gasturi falu mellett épült, a Monté Dece magaslaton, mely legalább 150 méter magasságban van a szomszéd dombvidék felett s így messzire terjedő kilátást nyújt. Erzsébet királyné már régebben is tartózkodott egy e helyen állott szerény villában s megkedvélvén a helyet, 1889 tavaszán rendelte el a most bemutatott kastélyszerü villa építését.
Carito építész, az előkelő megrendelő parancsa szerint, pompeji stylban építette a villát s ugyanazon módon rendezte azt be. A királyné, ki újabban nagy előszeretettel foglalkozik a görög irodalommal és régiségekkel, ezt a villát Achilleion névvel ruházta fel, a homéri hős emlékezetére. A falakon a hős életének főmozzanatait ábrázoló rajzok vannak s az előcsarnokban egy szép szobor, mely a haldokló Achillest ábrázolja. Maga a palota kétemeletes épület s tele van erkélyekkel és folyosókkal. A mellette levő park olasz modorban, terraszokkal lenyúlik egészen a tengerig s tele van hófehér szobrokkal, melyek a sötét déli növényzettel érdekes ellentétet képeznek. Egy szépen kijelölt helyen, rózsabokrok közt látható Heine Henrik szobra, ki tudvalevőleg királynénk kedvencz költője.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. deczember 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet királyné villája Korfu szigetén : Az Achilleion villa külseje. Az építész, Carito Rafael lovag fényképei után a párisi L'Illustration által közzétett rajzok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Akhilleion-kastélyból : Feljáró a kastély erkélyére
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1646x949 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna