D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 085_184_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kovács Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Kovács Mihály
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Fénykép után metszette Morelli Gusztáv
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Morelli
U t ó n é v : Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1848-1909
V I A F I d : 66792130
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-18
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 8. sz. (1893. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kovács Mihály (1818-1892)
V I A F I d : 54953578
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kovács Mihály.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kovács Mihály 1818-ban született Tisza-Abád-Szalókon. Jó módú szülei már 6 éves korában iskolába adták és a művészi hajlam mar zsenge korában nyilvánulván benne, a műpártoló Orczy László báró pártfogása alá vette, a kiképeztetéséről gondoskodott. E pártfogás mellett tanult a bécsi művészeti akadémián, s utazott később Olaszországba.
1843-ban jeles tájfestészünkkel, Markóval jár tanulmányozni Toscana gyönyörű vidékein s a nagy művész családja körében töltött nyolcz hónapi idő alatt nemcsak a táj festést tanulmányozta, hanem egyszersmind ritka hűségű másolatokat készített Florencz műkincseiről. Ekkor másolta az Uffizi-képtárban Rubens első nejének arczképét, nemkülönben a Pitti-palotában Rembrandt fiatalkori arczképét, melyek most kerültek nemzeti muzeumunk képtárába.
Haza érkezvén, Tarna-Örsre ment maecenásához, Orczy László báróhoz és a 48-iki év telét ott töltvén, a család tagjainak arczképét készítette el. A kápolnai csata után, bár köhögését a zord tél ismét előidézte, be akart lépni a szabadságharczosok közé, de az orvosok lebeszélték.
Ez év nyarán Egerben megismerkedett Tárkányi Bélával, az egri érsek titkárával, az ismert költővel, a ki őt életfogytáig nemcsak barátságával tisztelte meg, de megrendeléseivel is támogatta. Egerben időzése alatt festette 1853-ban "Árpád fejedelemmé emeltetését" ábrázoló történelmi képét, melyet a pesti műegylet 1853-ban műlapjául választott, s a mely Tarkányi hagyatékából jutott a nemzeti múzeumba.
Egerben számos arczképét és oltárképet festett, és Bartakovics érsek annyira kitüntette, hogy az érseki palotában adott helyet műterme számára. 1856-ban a polgárdi templom számára az egri káptalan által megrendelt nagy oltárképet Mária mennybemenetelét megfestendő, Parisba utazott és a nagyszabású, erőteljes színezetű, az olasz mesterekre emlékeztető nagy képét 1857-ben fejezte be. Közben a párisi műkincseket és Londonba átrándulván, az ottani képtárak remekeit tanulmányozta. Hazatértében néhány havi Bécsben tartózkodása alatt több arczképét, köztök Giskrát, a későbbi minisztert, itthon Balassa tanárt, Földváry Károly honvédezredest, testvérét Sándort, Kazinczy Gábort festé a többek közt.
Madridba 1864-ben érkezett, hol bemutatta magát Crivelli gróf osztrák követnek, ki előbb diplomatikus kimértséggel fogadta, némelyek ezt a művész magyar ruhájának tulajdonították, később azonban legmelegebb támogatója lett, megrendelésekkel halmozta el, lefesteté magát, nejét, a szép Serbelloni grófnét, és Luinóba is el akarta vinni, hogy ottani palotáját rendezze és díszítse s onnan Bellagióba a Comó-tó mellé, hol a hires Serbelloni-villában évekre terjedő megrendelést kell vala végeznie azonban e terv nem valósult meg, mert Crivellit Rómában 1868-ban halálos szélhűdés érte.
Kovács Mihályt a madridi San Fernando akadémia okleveles levelező tagjává nevezték ki.
Itt a Pradóban ismerkedett meg Donna Petra de Castro y Blanco régi, előkelő spanyol családból származó hölgygyei, ki szintén gyakorlott kézzel másolgatta Rubens műveit, és akit 1867-ben nőül is vett.
A hetvenes évek folyamán elébb Olaszországot, később Németországot, Hollandiát, Belgiumot, Angliát és Francziaországot járta be nejével. Noha sokat gyöngélkedett, folyton dolgozott. Pusztító vesebaja csak 1891 őszén kezdett aggasztóvá válni, s 1892. évi augusztus 3-ikán jobb életre szenderült a jeles tehetségű, nagy ismeretű művész, ki mint ember nemeslelkűsége által tűnt ki.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kovács Mihály: Árpád fejedelemmé emeltetése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 790x829 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna