D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Arany János szobrának mellékalakjai
B e s o r o l á s i   c í m : Arany János szobrának mellékalakjai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Piroska
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 20. sz. (1893. május 14.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Magyar népköltészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Arany János (1817-1882)
V I A F I d : 95251869
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : verses epika
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Arany János szobrának mellékalakjai
Piroska
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megkapó ellentéte Toldinak a talapzat másik felén levő Piroska, a ki átszellemült arczczal pillant fel a költőre és tölgykoszorút nyújt fel neki. Piroska a Toldi-trilogia legköltőibb alakja, a kit Arany szive vérével rajzolt meg és költői kedélye aranyos derűjével sugározott körül. "Toldi szerelmé"-nek egyik legragyogóbb része a hatodik ének bevezetése, melyben Arany lirai ömlengéssel emlékszik meg leányáról és bálványozott unokájáról:
"Az a komoly érzés játszi kedély mellett,
Melyért idegennek is szeretni kellett
Nyilt szív, ajak és arcz, nevető nagy kékszem...
Rola vetett árnyék: de nem ő az még sem."
Szerencsés ötlete volt a művésznek, hogy a népköltészet múzsáját Piroska alakjában tüntette fel. A bájos leányalak magyar ruhába van öltöztetve s bár arcza hasonlít az antik szobrokhoz, de azért igazi magyar tipus. Stroblnak szerencséje volt e két mellékalak mintázásában, hogy kitűnő modelljei voltak. Akkortájt mintázta ugyanis Széchenyi Béla gróf leányának, Széchenyi Alice grófnőnek a mellszobrát. A fiatal grófnő azután megengedte a művésznek, hogy Piroska alakjához felhasználja az ő sikerült mellszobrát.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. május 14.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Stróbl Alajos: Toldi Miklós Arany János szobrán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 816x1164 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna