D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 293_396_pix_Oldal_26_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A honvéd-menedékház és lakói
B e s o r o l á s i   c í m : Honvéd-menedékház és lakói
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A honvéd-menedékház
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Budavár ostromában részt vett honvédek
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Jantyik
U t ó n é v : Mátyás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1903
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Cserna
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1867-1944
V I A F I d : 76144928652954440057
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-05-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 21. sz. (1893. május 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : menedékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A honvéd-menedékház és lakói
A honvéd-menedékház
Budavár ostromában részt vett honvédek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Künn, a Külső Soroksári-uton, a mesterséges jégművek és a régi lóversenytér közelében emelkedik egy csinos egyemeletes épület: a honvéd menedékház.
A menedékház csinosan ápolt park közepén fekszik. A soroksári útra a park vasrácsos eleje nyilik. A park mintegy két hold kiterjedésű, árnyas utakkal és lugasokkal. Itt szokták tölteni .a nap legnagyobb részét öreg honvédeink a nagy idők nagy eseményeiről beszélgetve.
Az épület egyszerű stílusban épült. Széles erkélyét oszlopsor tartja s homlokzatát ama megyék czimerei díszítik, a melyek nagyobb összeggel járultak az építési költségekhez. Az oromzaton ez a felírás olvasható:
"Az 1848/9-iki rokkant
honvédeknek
hálás elismerésül a nemzet egyesei."
A menedékház közadakozásból épült 1872-ben, összesen 86 ezer frtnyi költséggel. Az épületben, melynek magas souterrainje is van, vannak a lakások. A törzstiszteknek külön szobájuk van, a többiek ketten, négyen vagy hatan laknak egy szobában. A főépületben vannak a konyhák és fürdők is. A parancsnok lakása az első emeleten van, honnan pompás kilátás nyilik a soroksári Dunaágra, a Csepel-szigetre és a budai, meg a budafoki hegyekre.
Az épület mögött negyedfél holdnyi veteményes kert terül el. A főépülethez egy pár melléképület is csatlakozik: a mosóház és egy földszintes épület, a hol száz ember számára lehet teríteni. A telepnek külön vízvezetéke is van.
A menedékháznak állandóan száz öreg honvéd lakója van. Ezek között jelenleg harmincz-kettő tiszt, a többi altiszt és közvitéz. A rend katonailag van szervezve. Télen este hétkor és nyáron este kilenczkor csukják a kapukat s engedelem nélkül kimaradni nem szabad. Különben egész napon át járhatnak-kelhetnek és akármit csinálhatnak. Reggel, délben és este egészséges, tápláló ellátásban részesülnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. május 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A honvéd-menház
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Donáth Dezső: Az Országos Honvédmenház lakói
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2051x2793 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna