D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 501_596_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti vizvezeték
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti vizvezeték
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A káposztás-megyeri viznyerő terület a kutakkal
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Erdélyi
U t ó n é v : Mór
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1866-1934
V I A F I d : 296144927
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 33. sz. (1893. augusztus 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízügy általában
T é m a k ö r : Bányászat, vízügy
A l t é m a k ö r : Vízgazdálkodás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vízvezeték
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízellátás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tározó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : víznyelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kút
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Káposztásmegyer
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 4. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1893. április 24.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti vizvezeték
A káposztás-megyeri viznyerő terület a kutakkal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez év tavaszán, április 24-én, fogtak hozzá az építéshez és három hónap alatt elkészült az egész vízműtelep.
Az új vízmű a fővárostól éjszakra, mintegy nyolcz kilométer távolságra fekvő Káposztás-Megyer község határán épült. Maga a terület mély és homokos, itt-ott kavicsokkal összehányva. A közepén emelkedik a kastélyszerű gépház 42 méter magas kéménye s mellette a kazánház, ellátva a szükséges gépekkel és kazánokkal.
E kutak vize nem egészen forrásvíz. Körülbelül negyven százalék a forrásvíz, míg hatvan százaléka Duna-víz, csakhogy ez nem, mint eddig, mesterséges, hanem természetes szűrőkön át tisztázódik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. augusztus 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti vizvezeték : A kőbányai vizmedencze szellőző nyilásai. Részlet a kőbányai vizvezetéki telep környékéről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1617x1066 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna