D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A várnai csata
B e s o r o l á s i   c í m : Várnai csata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Matejko festménye a Magyar Nemzeti Múzeumban
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Matejko
U t ó n é v : Jan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1893
V I A F I d : 27863576
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 47. sz. (1893. november 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ulászló (Magyarország: király), I. (1424-1444)
V I A F I d : 265267922
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : csatakép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatajelenet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Várna (Bulgária)
G e o N a m e s I d : 726050
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1444
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A várnai csata
Matejko festménye a Magyar Nemzeti Múzeumban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A magyar tárgyú kép a "Várnai csata", melynek színes vázlata Budapesten van a Magyar Nemzeti Múzeum képtárában. A festmény egy történetileg feledhetetlen szomorú napját örökíti meg azon életre-halálra vívott háborúknak, melyeket századokon át változó szerencsével folytatott egymással a magyar nemzet és a török, melyek közül a leggyászosabb események közé tartozik a várnai csata. Hunyadi János diadalainak egész lánczolata fellelkesített egy ifjú királyt, I. Ulászlót, ki a pápával és több uralkodóval szövetkezve, 1443-ban nagy háborúra készült a török ellen, hogy azt Európából kiűzze. A szultán részéről tett fényes ajánlat és kedvező feltételek, melyek szerint a magyar korona kardcsapás nélkül kapta vissza elveszett melléktartományainak egy részét, elhárították a fenyegető veszélyt és a király tíz évre békét kötött és esküvel kötelezte magát a béke megtartására. A béke azonban nem tartott sokáig, mert a király udvaránál megjelentek a görög császár és az egyes olasz fejedelmek követei, kik a királyt minden áron a háború megkezdésére akarták birni, előadván, hogy arra itt az alkalmas időpont, mivel a szultán Ázsiában van elfoglalva s visszaérkezését az olasz hajóhad meg fogja akadályozni. A király nem kívánta esküjét megszegni, de Julián bibornok, a pápai követ, kijelentette, hogy a béke fentartására a töröknek tett eskü mindenképen érvénytelennek tekintendő, mivel már megelőzőleg ugyancsak esküvel kötelezte magát, hogy a szövetséges keresztényekkel közösen háborút indít a hitetlen törökök ellen. Ily módon a háború megindítását a király kimondta, s Hunyadival egy válogatott sereg élén 1444. szeptember havában megindult a török ellen, s Várnáig ellenállás nélkül haladt. Murád szultán meghallván a király hitszegését, Ázsiából visszafordult, az olasz hajóhad vezéreit megvesztegette s igy minden akadály nélkül átkelt a tengeren, maga előtt vitetvén a király esküvel megerősített békelevelét, mint a hűtlenség jelét. A két ellenséges sereg november 4-én találkozott, hogy döntő csatát vívjon. Hunyadi maga rendezte a csapatok elhelyezését és a csata menetét. A törökök voltak a támadók s ezek első támadásait a magyarok derekasan vissza is verték, úgy, hogy ez egyes török hadosztályok már hátrálni is kezdtek. Ekkor azonban felpezsdült a király ifjúi vére, elragadtatta magát harczvágya által, s Hunyadi János intézkedéseitől eltérve, a tartalék haddal belerohant a csatatűzbe. A küzdelemben lebukott lováról, mely alkalommal egy török janicsár halálos csapást mért rá, és a király fejét lándzsára tűzve, mint a diadal és győzelem jelét mutatta fel. Ez a jelenet döntő hatással volt a magyar hadseregre, mert a csapatokban megbomlott a rend, melyet újból helyreállítani Hunyadi János sem volt már képes. A csata elvolt veszve. A magyar sereg nagy része visszavonult ugyan a megerősített táborba, de ott sem volt képes a többségben levő török erőnek ellenállani, s elkeseredett küzdelem után felkonczoltatott.
Matejko "Várnai csata" czimű festménye azt a jelenetet ábrázolja, mikor a király tüzes paripán a csata tüzébe vágtat, s a janicsár halálos csapást mér a királyra. Mellette áll a megrémült pápai követ, Julián bibornok, bíbornoki ruhában, a mint a jelenettől megiszonyodva fordul vissza, mig a királylyal szemben maradt szultán mintegy imádkozva emeli karjait az ég felé. A kép többi része a csata gomolygása. A festmény aránylag kis terjedelmű annál bámulatosabb tehát, hogy Matejko ecsetje oly világos érthetőséggel s oly mesteri tökéletességgel tud ily csekély téren oly nagy eseményt elbeszélni.(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Matejko : Matejko festményei : I. Ulászló magyar és lengyel király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Matejko János: A várnai csata : Matejko János olajfestménye a Magyar Nemz. Múzeum képtárában.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1637x996 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna