D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 701_800_pix_Oldal_29_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A lengyel alkotmány kihírdetése 1791. május 3-án
B e s o r o l á s i   c í m : Lengyel alkotmány kihírdetése 1791. május 3-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Matejko festménye
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Matejko
U t ó n é v : Jan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1838-1893
V I A F I d : 27863576
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 47. sz. (1893. november 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : történelmi esemény ábrázolása
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Matejko, Jan (1838-1893)
V I A F I d : 27863576
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : lengyelek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkotmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hirdetmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Szaniszló Ágost (Lengyelország: király), II. (1732-1798)
V I A F I d : 26221
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1791. május 3.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A lengyel alkotmány kihírdetése 1791. május 3-án
Matejko festménye
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A másik történeti kép "A lengyel alkotmány kihirdetése 1791. május 3-án." Az ebben ábrázolt esemény egy zűrzavaros és romlott korban történt. Ez ideig a lengyelek az oroszok kényszeruralma alatt nyögtek, s Katalin czárnőnek talán nem volt alázatosabb szolgája, mint Poniatovski Szaniszló lengyel király. Lehet, hogy e vakbuzgó hűség nem volt meggyőződése, hanem inkább a nagyobb hatalom előtt való kénytelen meghajolás. A király azonban a lengyelek előtt sem állt valami nagy tiszteletben, mert épen az orosz-osztrák-török háborúk idejében Poroszország beavatkozása nőttön-nőtt, s egész Lengyelországban csak egyetlen egy tekintély volt, a kit szerettek és úton-útfélen dicsértek, II. Frigyes Vilmos porosz király, a ki Oroszországgal együtt a lengyel respublika önállóságát, valamint a nemzet újjászületését biztosítani képes lett volna, s ő iránta hajlandók lettek volna bizonyos engedményekre. Természetes, hogy II. Frigyes Vilmos király azt a népszerűséget és tekintélyt kereste is és jó példa volt előtte az orosz, mely pénzzel mindent el tudott érni. A porosz király is a csengő aranyhoz nyúlt, s 1788 október havában Buchholz követnek e czélra egyelőre 100,000 aranyat adott át, a mi meg is tette a kellő hatást. Pétervártt e miatt természetesen nagy volt a fölháborodás de a boszúságot eltitkolták s várakozó állást foglaltak el. Sőt Katalin czárnő Poroszországra való tekintettel Lengyelországból visszavonta csapatait, Varsóban megsértett követét visszahívta a nélkül, hogy elégtételt kért volna saját érdekében akkor tartotta legtanácsosabbnak a mély hallgatást, mikor Lengyeles Poroszország között létrejött a véd- és dacz-szövetség. Ezzel Lengyelország elérte fővágyát: függetlenségét és önállóságát. Az önálló lengyel királyságot rögtön proklamálták, az országgyűlés tagjai és a nemesség a tanácsterembe vonultak, hol Malachovski marsall 1791 május 3-án felolvasta az alkotmány tervezetét s felszólította a királyt, hogy arra rögtön esküdjék meg. Az alkotmány és szabadság ellenségei nem voltak képesek ezt az alkalmat megakadályozni, mert részben szóhoz sem juthattak, részben pedig a komolyabb elemek által lehurrogattattak. Szaniszló Ágost király lárma és zavar közben tette le az esküt, s vele együtt a követek és senatorok jelen levő kétharmad része is. Azután a gyülekezet nagy része a királylyal együtt a székesegyházba vonult, hogy felszentelt helyen újból megesküdj ének az új evangéliumra, mig az elégedetlenek visszamaradtak a palotában, és egy tiltakozást irtak alá. Ennek az elégedetlenségnek és tiltakozásnak belső okai voltak, Szaniszló Ágost királynak nem lévén utóda, vele kihalt a Poniatovski-dinasztia. Az alkotmány szerint örököséül Frigyes Ágost szász választó-fejedelmet jelölték ki és kimondották, hogy a király-választás régi hagyományáról lemondanak és az öröklési jogot veszik fel az alkotmányba. Minthogy azonban Frigyes Ágostnak fia nem volt, leányát szemelték ki a trón örökösévé, de úgy, hogy egy lengyel főnemeshez tartozik férjhez menni, hogy az örökösödés utján mindig lengyel ember üljön a királyi trónon. A személyiség kijelölésénél tört ki a viszály. A lengyel nők minden erejöket latba vetették, mert mindenki azt akarta, hogy az ő családja kerüljön Lengyelország trónjára. De a tiltakozás aláírása csak írott malaszt volt, mint minden esetben, mikor egy elenyésző kisebbség akar győzedelmeskedni a nagy többségben. íme, ez a tárgya és tartalma e második mesteri képnek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Matejko : Matejko festményei : I. Ulászló magyar és lengyel király
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Matejko János: A várnai csata : Matejko János olajfestménye a Magyar Nemz. Múzeum képtárában.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1688x938 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna