D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vastagh György műterme
B e s o r o l á s i   c í m : Vastagh György műterme
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 48. sz. (1893. november 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Vastagh György, id. (1834-1922)
V I A F I d : 10153345
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vastagh György műterme
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A csendes Lipót-utcza végső házai egyikében szeszélyes hajlású lépcső vezet föl a tágas műterembe. Itt dolgozik a főváros egyik legkedveltebb s legkiválóbb arczképfestője, Vastagh György.
A tetőzet széles ablaka három művész termékeit világítja meg: az apa művei mellett két fiáéit.
Arczképek és életképek idősb Vastagh György jeles ecsetjétől, állatképek a kiváló tehetségű Vastagh Gézától s életteljes szobrok és mellszobrok ifjabb Vastagh Györgytől.
Az egyik sarok fődiszét szép női arczkép adja. Szabadban ül, fején széles szalma kalap, kezében szalagos pálcza. Rózsaszin ruhája, a háttér szürkés, levegője s a mező tompa zöld színei kellemes összhangban olvadnak össze. A mesternek nem egy külföldi kiállításon szerzett már sokszoros dicséretet.
Érdekes és erősen jellegzetes czigány tanulmány-fejek, sok élvezetet nyújtanak e génre kedvelőinek. Göndörhajú ifjak, öreg vajdák, parázsszemű, hamis czigány menyecskék hol a falon függnek, hol ide-oda támasztva szanaszét hevernek.
Majd sisakok, edények, fegyverek, pajzsok, hatalmas szőnyegek, szépen dolgozott tigris- és oroszlán-bőrök keltenek érdeket. Innét is, onnat is egy-egy oroszlán- vagy tigris fej életteljesen erős plasztikával festve tekint reánk.
Nagy képek rámákban itt egy oroszlán-pár nyújtózik a kopár sziklán, az alkony bizonytalan rezgő fényénél, amott a tigris lépked szomját oltani a nádas szélére.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vastagh György
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vastagh György: Algiri nomád arabok.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vastagh György: Vörösmarty Mihály
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vastagh György: Montenegrói nő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1588x1178 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna