D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_922_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Margitay Tihamér műterme
B e s o r o l á s i   c í m : Margitay Tihamér műterme
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 40. évf. 49. sz. (1893. deczember 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Margitay Tihamér (1859-1922)
V I A F I d : 96145546
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : festőművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Margitay Tihamér műterme.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leszállva a gyorsan haladó villamos kocsiról, a Baross-utcza egyik díszes háza előtt, fölhaladunk az első emeletre, hol egy réztáblán e nevet olvassuk: Margitay Tihamér.
Sötét előszobába lépünk, hol vázlatok s díszes keretben nagy alakú fényképek függnek a falakon. Megnyílik a műterem ajtaja, belépünk s a szeretetreméltó művész a világfi lekötelező modorával fogad.
Két nagy ablak széles tábláin át jön a világosság, alant üvegfestmények zárják el, mérsékelve a központosítva a művész czéljának megfelelőleg. Tágas, kényelmes fülke az egyik ablak előtt, kis kerevettel, japáni munkájú asztalkával, apró székecskékkel s hatalmas tigrisbőrrel letakarva a padló. A fülke egyik sarkában színes szobor arabs férfit ábrázol, falain a művész festvényeinek nagyobb alakú fényképei. Az ablak előtt szeszélyes díszítésű érczlámpa függ, értékes japáni munka.
Az olasz renaissance mestereinek érczmunkái, pajzsok, tőrök, szablyák s apróbb domborművek arab, török és bosnyák lőfegyverek karcsú hajlású pálmaágak s a művész finom színhatású vázlatai.
Itt egy hatalmas szekrény a késő renaissance idejéből, mesterileg faragott gazdag díszítéssel, magában rejtve a művész számos rajzát s tanulmányait. E szekrény mellett egy másik, mór izlésű látható, megrakva apró csecsebecsékkel melyeket élelmes sáfárok hoznak eladni a messze keletről.
S íme azt véljük, a dogé palota valamely fülkéjébe tévedtünk. Hatalmas velenczei szék remekül faragva, gazdag gobelin áthuzattal. A művész a modellt zsámolyra helyezte s avult, de finom színű bokhara szőnyeget terített alá.
A túlsó fal mellett, nagy értékű templomi szék, sötét színével valamelyik kiváló mester faraghatta a tizenhatodik században. Elébe pettyes jaguár bőr van terítve.
A műterem hátsó részében, színgazdag perzsa szőnyegek vannak egy kerevet fölé csinosan rendezve. Sisak tartja össze e szőnyegeket s pár régi alabárd szabályozza redővetésüket.
A műterem mélyében, a leghátsó falon két nagy gobelin-kép, finom összhangzatos színeivel, érdekes rajzával kelti föl érdeklődésünket. Egy ó-német szekrényen hatalmas kitömött páva áll, gazdag tollazata csillog, fénylik, szórja színeit az oldalablak fényétől világítva. Néhány olajfestmény látható a jobboldali falon, a művész itjúkori történelmi kompozicziói.
Egy kicsinyke, finom faragású szekrényen majolika és sevresiporczellán vázák ízléses gyűjteménye köti le figyelmünket.
A művész fogadótermében egy remek kivitelű indus garnitúra rózsafából faragva, utánozhatlan sötét színével, szeszélyes, gazdag mintázatú rajzával: valóban nagy ritkaság. Említsük-e a gyönyörű velenczei tükröt, s a modern franczia bronzöntés egyik nagyértékü darabját: "a hajótöröttet?" Díszes nyugágy gazdag szövetű indiai szövetekkel, baldachinszerűen ékítve előtte hatalmas medvebőr, kerek asztalka a művészet jeleseinek arczképeivel s egy gyönyörű inga óra, a század elejének filigrán stílusában, nevezetesebb darabjai e teremnek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. deczember 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Margitay Tihamér
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozmata Ferenc: Margitay Tihamér budapesti műterme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1544x1166 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna