D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : jul6_14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Falak és ajtók, szobor, 1967
B e s o r o l á s i   c í m : Falak és ajtók, szobor, 1967
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Bélyegnap (77.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Schaár
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1908-1975
V I A F I d : 280949052
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Borbély
U t ó n é v : Ferenc Gusztáv
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1948-
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mester
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-11-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 2004
S o r o z a t : 2004. Bélyegnap (77.)
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : modern művészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2004-2006
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 2004. BÉLYEGNAP (77.)
100-as ívekben nyomva, egy íven 10 vonalkód.
Ofszetny. 12 1/4:12 3/4 F. fog.
T.: Borbély Ferenc Gusztáv, Mester Tibor (fotó), Hajdú József (fotó)
Névérték: 48,- Ft
Á 2004. máj. 7.-2006. dec. 31.
P 200 000 fog
4741 4853 48 Ft Schaár Erzsébet (1908-1975): Falak és ajtók, szobor, 1967 200,- 200,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Schaár Erzsébet magyar szobrász. Vilt Tibor szobrász (1905-1983) felesége. A Képzőművészeti Főiskolán Kisfaludi Strobl Zsigmond tanítványa volt 1925-27 között. 1926 óta szerepel kiállításokon. 1932-ben Járitz Józsával (1893-1986) közös kiállításán nagy feltűnést keltettek életművében később is nagy szerepet játszó portréi. Az 1940-es években elsőként kisplasztikái jelentek meg, később meghatározó kompozíciós témái. Munkáit 1960-ban és 1966-ban mutatta be gyűjteményes kiállításon. Portréi pszichikai érzékenységről vallanak,érzékeny plasztikai rend jellemzi őket. Ilyenek pl. Bartók Béla, Károlyi Mihály, Bánki Donát, Radnóti Miklós, Liszt Ferenc stb. portréi. Kisplasztikáin és kisméretű domborművein megfogalmazott alapgondolata az ember és környezete, illetve tárgyainak kapcsolata, azok kölcsönös meghatározottsága. Erre jellemző a Fal előtt és fal mögött, Kapuk Földön, Fotelben ülő nő, Szobasarok stb .című munkái. A modern - pl. a pop-art - törekvésekkel is párhuzamot mutató, de egyéni hangvételüket megőrző alkotásai révén vált a hazai szobrászat neves alkotójává. Műveit összefoglaló, egységes térkompozícióba építve készült, nagyszabású alkotása 1974-ben az Utca, mely életművének összefoglalása. Portrészobrai mellett.jelentősek a köztéri szobrászatot megújító művei is, mint pl. a Tudósok. (Műv.L.4k.229 o, MNL.15k.849 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Július) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre, Schaár Erzsébet: Ajkai szoborcsodák ... Ülő nő ... Schaár Erzsébet alkotása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 632x789 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn