D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tortenelem.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kis magyar történelem
B e s o r o l á s i   c í m : Kis magyar történelem
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kovács
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-03-26
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Béla (Magyarország: király), IV. (1206-1270)
V I A F I d : 261238972
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : László (Magyarország: király), I., Szent (1046-1095)
V I A F I d : 54940356
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)
V I A F I d : 4938768
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Mongol Birodalom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1241 1541 2015.03.26 olvasásóra 1956 Kis magyar történelem (3.a-nak szeretettel) 1241-1242. - A Mongol Birodalom terjeszkedésének köszönhetően tatár hordák pusztítanak Batu kán vezetésével a Magyar Királyságban. A "tatárjárás" miatt az ország fele romokban hevert, rengeteg ember elpusztult. IV. Béla, a "második honalapító" az invázió megszűnte után kővárakat építtet - ekkor épül föl a középkori budai vár is - és betelepítésekkel pótolja a megfogyatkozott lakosságot. Turkish Occupation and the Habsburg Empire After the Turkish conquering army defeated the Hungarian royal army, the country split into three parts around 1541; after the Turkish occupation, the country became part of the Habsburg Empire. Under the leadership of Ferenc Rákóczi II. Hungarians partly took back their independence, although the Habsburg influence was still strong. Revolution of '48 and Dualism Revolution broke out in 1848, which led to a war of independence. After two years of struggle, the Habsburgs managed to win the war with Russian help. A compromise was worked out and The Austro-Hungarian Dual Monarchy was formed. After World War I, the monarchy disintegrated, the first government was established and the country became the Republic of Hungary. After losing the war, Hungary's territory was also reduced to one third of its original area. WWII and the Soviet Regime Mátyás király, reneszánsz 1458-1490. - Corvin Mátyás uralkodása. "Mátyás, az igazságos" néven ismerik legtöbben, így őrizte meg az emlékezet számos mesében és irodalmi alkotásban. Keménykezű uralkodóként leszámol minden belvillongással az első magyar zsoldossereg, a Fekete sereg megszervezésével. Az ország gazdasági helyzetét hatalmas adók kivetésével hozza egyensúlyba. A török elleni küzdelem végigkíséri uralkodását. Aragóniai Beatrixszal kötött második házassága tovább erősíti az itáliai reneszánsz magyarországi terjedését, mellyel a budai és visegrádi királyi udvar európai hírű kulturális központoknak számítanak. Könyvtára a Bibliotheca Corvina Európa egyik legnagyobb humanista gyűjteménye volt. Recent events Hungary was the first Eastern European nation to join the Council of Europe in 1990. Hungary became a fully fledged member of NATO in 1999 and was admitted into the EU in May 2004. During World War II, Hungary was fighting along the Axis Powers against the Soviets. The Hungarian government eventually tried to change sides to the allied Atlantic countries, but the Germans overran Hungary near the end of the war. After the Germans were beaten by the Allies, Soviets took over the country, drove out the Germans, and stayed for 44 years. In 1956, a revolution and freedom fight broke out, but it was unsuccessful. Finally in 1989, a change of regime took place, and Hungary became and independent republic again, serving as the first communist-block country to open its borders with Western Europe. Tatárjárás Legendai idő Az Özönvíz utáni világban uralkodó Nimród (Ménróth), aki részt vett Bábel tornyának építésében, az egyik 13. századi krónika szerint Perzsiában telepedett le, itt nemzette két fiát, Hunort és Magort, akiktől a hunok és magyarok származnak. A Csodaszarvas legendája szerint Hunor és Magor vadászni indult a Don folyó mentén, és egy szarvast vett üldözőbe. A szép vad, hol eltűnt, hol újra felbukkant, így csalogatta a vadászokat "Szittyaföldre". 450 Attila az európai hunok leghíresebb uralkodója. Az időszámításunk szerint 410 körül született Bendegúz fiaként. Attila kora egyik leghatalmasabb birodalmát uralta 434-től haláláig. Isten kardja. A vérszerződés a magyar hagyomány szerint a magyarság első alapszerződése. A szerződést a hagyomány szerint a hét vezér Anonymus Gesta Hungaroruma szerint Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm, a hét törzs Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer és Kürtgyarmat vezére kötötte Etelközben egymással oly módon, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeik megerősítéseképpen vérüket egy edénybe csorgatták és ott összekeverték. Álmos vezér meghalt mielőtt a Kárpát-medencébe ért volna a nép. Fia Árpád vezér végezte el a honalapítás nagy munkáját. 955 A kalandozó magyarok egyik vezére Lehel volt. 955-ben a portyázó magyarok Augsburgnál (N.o.) vereséget szenvedtek. Az ellenség császára Lehelt ki akarta végezni. Lehel utolsó kívánsága az volt, hogy utóljára hadd fújjon kedves kürtjébe. Kürtjével Konrád császárt úgy fejbe vágta, hogy rögtön meghalt. Kr. u. 10. század - Kalandozó hadjáratok időszaka. I. Szent István király államalapítása, kereszténység felvétele 1000. - Géza fejedelem fia, István - pogány nevén Vajk - koronát kap II.Szilveszter pápától. Megalakul a Magyar Királyság. Beél vitéz vizet hoz IV. Béla királynak. A forrást nevezik ma is Bélkőnek. 1000 I.Szent László mögött meghasadt a föld. Tordai hasadék. A kunok nem tudák elfogni a királyt. 1456. júl. 22. - Nándorfehérvári győzelem. A török az 1456-os esztendőben megtámadja az ország déli kapujának számító Nándorfehérvárt (ma Belgrád). A Hunyadi János kormányzó és Kapisztrán János, ferences szerzetes által vezetett egyesült magyar hadak világra szóló győzelmet aratnak II. Mehmed óriási túlerőben lévő seregével szemben. E csata emlékét őrzi Európa szerte a déli harangszó. Dugovics Titusz a mélybe rántja a zászlót kitűzni szándékozó törököt. 1456 1460 896 434 1479 Kenyérmezei csata
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Havas Melinda: A dualizmus kora
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 29
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 29
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet