D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : unio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az Európai Unió alapszerződései
B e s o r o l á s i   c í m : Európai Unió alapszerződései
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóvári
U t ó n é v : Zoltán
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-07
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Európai Unió
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Európai Unió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csatlakozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : európai állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : európai biztonság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Európai Unió joganyaga
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közjog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nemzetközi jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Római szerződés 1957 hatályba lépés: 1958 kibocsátó: Európai Gazdasági Közösség aláírók: NSZK, Olaszország, Franciaország, Benelux-államok EGK-t és az Euratomot szabályozza Schengeni Egyezmény (1985) 1990.-ben lép hatályba Benelux, Franciaország, Németország => határátlépés egyszerűsítése 1995: Spanyolország és Portugália is csatlakozik Maastrichti szerződés (1992) 1993.-tól lép hatályba Európai Közösségre vonatkozik 12 tagállam írta alá alapszerződést módosította Létrehozta az Európai Uniót Amszterdami szerződés (1997) hatályba lép: 1999.-ben EU Tanács bocsátja ki aláírók: az összes tagállam Nizzai szerződés (2001) 2003.-ban lép hatályba cél: Amszterdami maradék megoldása kibocsátó: EU Tanács összes tagállam aláírja Magyar csatlakozási szerződés (2003) 2004. V. 1.-től hatályos kibocsátó: Európai Parlament összes tagállam aláírja 3 részből áll 1. rész szerződés 2. rész csatlakozási okmány 3. rész melléklet Lisszaboni szerződés (2007) 2009.-ben lépett hatályba alkotmányos szerződés elsődleges célja: unió hatékonyabb, átláthatóbb, demokratikusabb működése jogilag meghatározza: unió egységes jogi személyiség Az Európai Unió alapszerződései közös piac gazdaság és politika közelítése gazdaság harmonikus fejlődése folyamatos, gyors fejlődés életszínvonal emelése államok közötti kapcsolat javítása Általános célok Euratom vámok megszüntetése vámunió, közös kereskedelem a kívülálló országokkal való egységes kapcsolat áru, szolgáltatás, tőke szabad áramlása közös mezőgazdasági és közlekedési versenypolitikai és jogharmonizáció Konkrét célok atomenergiaipar megteremtése közös atomkutatások atomenergia hatékony felhasználása nukleáris biztonság Csatlakozott 22 EU tagállam Norvégia Izland Svájc Nem csatlakozott Egyesült Királyság Írország Bulgária Ciprus Románia Horvátország Dánia (önállóan eldöntheti kit enged be) Az egyezményhez csatlakozott és nem csatlakozott államok 2008.-ban Az egyezmény lényege célja: integráció (gazdasági és politikai unió) Közös valuta terve uniós polgárság új közösségi politikák növeli az EP hatáskörét Tanács: növeli a minősített szavazatok arányát megfogalmazza a szubsziridaitás elvét A szerződés részletei Európai Közösség közös kül- és védelmi politika Bel- és Igazságügyi Együttműködés 3 alappillér változtatások 2. és 3. pillér változik 1. pillér nem foglalkoztatások koordinációja minden évben összehangolják tovább növeli az EP hatáskörét valamint a minősített szavazatok arányát Módosító szerződés 3 nagy kérdés nem dől el --> Amsterdami maradék 1.) Tanács szerepe 2.) Tanács (szavazatok túlhansúlyozása) 3.) Bizottság (összetétel + méret) intézményi reformok 1.) közösségi intézmények összetétele és működése 2.) Tanács: döntési eljárások reformja 3.) megerősített együttműködés Európai Bizottság reformja minden állam küldhet egy biztost, de max. 27. lesz rotáció, ha 27-nél több lesz nő a Bizottság elnökének hatásköre fölkérheti a biztost az elnök, hogy mondjon le Európai Parlament reformja jogköre nő nő a társjog alkotói szerepe Európai Bíróság reformja 2-része közti munkamegosztást szabályozza speciális kamarákat állít fel minden állam egy-egy bírót küldhet bevezeti a szociális dimenziót az EU-ba csatlakozási reform reformálja a döntési eljárást egyhangú döntés minőségi többség 27 új területben További reformok Jogi reformok különbséget tesz a közösségi és közös hatáskör között 10 millió ember aláírásával lehet törvényalkotást indítványozni a Bizottságnak nagy mértékben növeli a nemzeti parlamentek jogkörét Biztonságpolitikai reformok cél: hatékonyabban tudjon külsőleg fellépni létrehozza az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselői posztját tagállamok biztonsága nemzeti identitás védelme területi integritás védelme nemzetbiztonság kiemelt Bizottság reformja megváltoztatja a Bizottság létszámát 2014-ig minden állam egy biztost küldhet utána minden új tagállamal 2/3-dal csökken a biztosok száma EP reformja EP-t 751 főben maximalizálják egy tagállam min. 6 képviselőt küldhet max 96 képviselő egy tagállamból 2014.-ben szavazati arányt módosítani kell --> nem sikerült Reformokból kimaradt felsőoktatás oktatás A szerződés által lefektett értékek szabályozza a kisebbségek jogait védi a jogállamot, toleranciát, pluralizmust, igazságosságot, és a férfi-női egyenlőséget kiáll a piacgazdaság mellett célja: fenntartható fejlődés támogatja a KF-t megfogalmazza kulturális, nyelvi, nemzeti sokszínűséget alapjogi charta a szerződésben megfogalmazzák az alapjogi Chartát unió kötelező erejű garanciája 6 fejezetből ál alapvető emberi, szociális jogokat szabályozza önmagában nincs hatásköre az alapjogi charta elemei emberi méltóság emberi szabadság emberi egyenlőség szolidaritás polgárok jogai igazságszolgáltatás nincs személyi ellenőrzés biztonsági ellenőrzés a külső határokon szabad mozgás a térségben
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kozma Tamás: Az Ubuntu világa
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 37
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 37
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet