D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : majak.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/061000/061032/majak_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Maják
B e s o r o l á s i   c í m : Maják
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kérészy
U t ó n é v : Levente
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-07-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-01-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kérészy Levente
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászati kutatás
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyéb vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Maja Birodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középkori állam
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : maják
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillagászat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : építészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Közép-Amerika
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Copán Mezőgazdaság Lépcsőzetes földművelés Csillagászat Maja építészet Maják Márkus Katalin Gack Petra Kérészy Levente https://maps.yahoo.com/place/lat=20.688981519584924&lon=-88.58965158462524&zoom=5&q=Chich%C3%A9n%20Itza&bb=30.86451023%2C-109.92919922%2C10.53102001%2C67.25830078&addr=Chich%C3%A9n%20Itza A Maják birodalma Yucatán-félsziget Mai Mexikó kr.u.500-1000 között élték virágkorukat Kukorica termesztés El Castillo A maják szerint a világ egy mágikus hely, melyet isteni mágja tölt be amely a földi és mennyei világot köti össze. A maják kedvelték a szertartásokat, rituálékat. Vallási,rituálés szerepet töltött be a labdajáték, amellyel a kozmosz működését akarták szemléltetni. A nyertes csapat tagjait feláldozták ezt a papok végezték: obszidián pengével felvágták az áldozatot majd kiemelték még dobogó szívét. A legnagyobb épen maradt labdajátéktér Chichén Itzában található. A maják vallásában az ember áldozatok teljesen szokványosak voltak. A rituális kivégzéshez tartozott a lefejezés, vízbefolytás, kövezés, mérgezés is. Vallás A maja írás A maja írás hieroglif írás és az újvilágban , az egyetlen amely képes volt tökéletesen kifejezni a szóban megfogalmazottakat. A hurrikán és az orkán szavunk a maja menydörgés isten nevéből ered ltrlf Holtúni cenote Chchen Itzá , Mexikó maják másvilági mélységei... - a vízzel telt titokzatos cenotékban és barlangokban istenség lakozik, hitték a régi maják. aszály idején a maja földművesek ma is Chaak esőistenhez fohászkodnak. a maják szent napóraként és időkövető eszközeként használták. A karsztüreg mélyén összegyűlt víz felszínére május 23-án és július 19-én a zenitre hágott nap sugarai függőlegesen érkeznek és így nem rajzolnak árnyékot a barlang falára. A felszínen szabálytalan formájú nyílást szabályos négyszög alakúra alakították a maják. Valószínűleg a cenote mélyén imádkoztak Chaak esőistenhez. Ajándékaikat a szárazra került sziklapadra tették,és olykor véres szertartásokat tartottak. rengeteg tárgy és szobortöredék került elő a canote aljról Évente kétszer az El Castillótól pontosan északkeleti irányban kel fel a Nap, átúszik a piramis fölött,aztán továbbhalad északnyugat felé,és mielőtt alászállna,még végigvonul a holtúni cenote fölött. egyik fontos szerepet betöltő vallásos szertartások színhelye Chichén Itzá. Maják városainak elrendezése nem követte a szimmetriát,nincs főutca és kp-i tér. Épületeik masszívak napjainkig fennmaradtak a trópusi időjárás pusztító hatása ellenére is. Fejlett csillagászat : Pontos naptár: a naptárukat csillagászati megfigyelésekre alapozták :- képesek voltak a téli nyári napfordulót és a tavaszi,őszi napéjegyenlőséget megállapítani. Tudásukat felhasználták vallásos szertartások alkalmával is.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Maja civilizáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 7. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna