D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : az_orszag_harom_reszre_szakad.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ország három részre szakad
B e s o r o l á s i   c í m : Ország három részre szakad
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Nagyházi
U t ó n é v : Márk
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Jóföldi Kata
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országtörténelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar történelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : választás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : polgárháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : János (Magyarország: király), I., Szapolyai (1487-1540)
V I A F I d : 807108
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szulejmán (Oszmán Birodalom: szultán), I., Nagy (1494?-1566)
V I A F I d : 89743257
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Ferdinánd (Magyarország: király), I. (1503-1564)
V I A F I d : 51698517
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 16. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az ország három részre szakad átirata A kiút nélküli ország Polgárháború Kettős Királyválasztás Kísérlet az ország egyesítésére Buda eleste- Az ország 3 részre szakadása A váradi béke -Szapolyai török segédhadakkal visszaszerezte a Tiszától keletre eső területeket -Szulejmán nem követelt semmit Szapolyaitól a hűbéri áldozaton kívül -Szulejmán elfoglalta, majd átadta Jánosnak Budát, utána Bécs ellen indult eredménytelenül vonult vissza a szultán -a bárók hol az egyik, hol a másik király oldalára álltak -a szultán ismét megtámadta Bécset (1532) -Habsburgok jelentős erőket tudtak Közép-Európában mozgósítani -Szulejmán a Jurisics Miklós birtokában lévő kis vár, Kőszeg falainál megálltak elmaradt az erőviszonyokat eldöntő küzdelem, a két nagyhatalom nem bírt egymással szerződés kötés (1533) -Fráter György az események hatására változtatott politikáján , és úgy gondolta , hogy a török kiszorítása Ferdinánd jogara alatt lehetséges -A gyalui egyezmény (1541) értelmében lemondott országáról, és átadta a Szent Koronát. -Ferdinánd ígéretet tett az ország megtartására és Buda visszavételére -Ferdinánd csapati követségnek soknak, hadseregnek kevésnek bizonyultak - 1551 decemberében meggyilkoltatta a barátot -Ferdinánd 10.000 zsoldost fogadott csapatai döntő vereséget mértek Szapolyai seregére -János a halálos ágyán fekve megeskette párthíveit, (Fráter Györgyöt, Török Bálintot) hogy pár hónapos csecsemő fiát, János Zsigmondot válasszák királlyá -Fráter György Szulejmántól kért segítséget a szultáni had felvonult Mo.-on (1541), Török Bálint hadaival együtt szétverte Ferdinánd hadseregét -Szulejmán nem bízott a csecsemőben 1541. augusztus 29-én megszállták Budát -Izabellának és a csecsemőnek Erdélyt s a Tiszától keletre eső országrészt adta -I. Ferdinánd és János király a Váradon megkötött egyezség értelmében kölcsönösen elismerte egymás királyságát (1538) -János király halála után, az egész ország Ferdinándra vagy utódaira szállt Az ország három részre szakad -Mohácsot követően a koronáért elsőnek Szapolyai János szállt harcba -Székesfehérváron megkoronáztatta magát a Szent Koronával (1526) -1490-es koronázási feltételek alapján koronázták meg - A Habsburg-barát bárók Pozsonyban gyülekeztek Habsburg Ferdinándot királyukká választották (1526) -Hívei oltalmat reméltek a Habsburg-dinasztiától a védtelen ország számára Erdély, majd Lengyelországba menekült -Székesfehérváron Ferdinánd fejére került a Szent Korona -Szapolyai a Habsburgok ellenfeleitől remélt támogatást -a király segítséget kért a szultántól, aki támogatásáról biztosította Régi Magyarország Az ország 3 részre szakad Magyarország most Készítette: Nagyházi Márk 10/8 Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánki Dóri: I. Szulejmán oszmán szultán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 24
R é s z e k   s z á m a : 1
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
R é s z e k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna