D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozepkori_egyhaz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A középkori egyház
B e s o r o l á s i   c í m : Középkori egyház
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Havas
U t ó n é v : Melinda
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-02-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Havas Melinda
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Egyháztörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egyháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pápaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendi szervezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : középkor
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A középkori egyház és a rendi állam kialakulása A katolikus egyház szervezete A szerzetesség IV. század, Egyiptom Keleti és nyugati szerzetesség Középkori kultúra Lovagi kultúra: Viselkedési normák, erények Udvari kultúra Geszta-ének - Roland-ének Áthatja az egyház Szerelemkultusz 7 lovagi főerény: lovaglás, úszás, íjazás, vívás, vadászat, sakk, verselés Angol rendi állam Rendi képviseleten alapuló parlamentarizmus Rendek: Érdekeiket érvényesíteni képes, azonos jogú, azonos érdekű társadalmi csoportok. Előzmények: angol hűbéri állam kialakulása Pápaság az V.-VIII. században Az invesztitúra harcok Francia rendi állam Pápa Katolikus egyház feje, Róma püspöke Legfőbb törvényhozási jog, legfőbb tanító Legfőbb bíró (egyházon belül) Boldoggá és szentté avatás Pápai csalhatatlanság Jelvények: tiara, szent Péter kulcsai ...és a többiek Bíborosok Érsek Püspökök Diakónus (kanonoki testület) Presbiterek (plébániák vezetői) A pápaság története Előzmények: Milánói ediktum (Kr.u. 313) immunitás pénz az egyházszervezésre Niceai zsinat (Kr.u. 325) Egyház és állam összefonódása - államvallás Nagy Károly és a pápaság 800. december 25. - Szent Római Birodalom A birodalom világi feje a császár, vallási vezetője a pápa Egymásra utalt viszony Halála után: káosz Az invesztitúra harcok előzményei I. Ottó - Német-Római Császárság II. Ottó - nem felhőtlen viszony a pápasággal II. Henrik - kihal a szász dinasztia Száliak - II. Konrád és III. Henrik csak ront a helyzeten IV. Henrik - uralma alatt kibontakozik a küzdelem I. szakasz (1075-1122) II. szakasz III. Lothar Hohenstaufok Barbarossa Frigyes 1. Központi hatalom megerősítése 2. Itália megszerzése III. Sándor pápa ellene van Lombard Liga Legnanói ütközet (1176) Széttagolódás VI. Henrik Halála után: IV. Ottó győz a trónharcban III. Ince pápa inkább VI. Henrik fiát, Frigyest támogatta 1214: Bouvines-i csata - Frigyes győz Az első rendek Nagy Szent Vazul görög egyháza Nursiai Szent Benedek- Bencés rend 529 - Monte Cassino Regula Monasztikus rend Fogadalmak, gyakori tevékenységek Új szerzetesrendek Karthauzi rend - némaság Ciszterciek Premontreiek Koldulórendek: Domonkos-rend Ferences-rend Pálos-rend Román Gótika A rendiség kialakulásának előzményei Hitvalló Edward Hastings, 1066 Hódító Vilmos - vazallusok a királynak tartoznak hűséggel Domesday Book I. Henrik II. Plantagenet Henrik Francia hűbéres, Thomas Becket, precedens jog Oroszlánszívű Richárd I. Földnélküli János elég ügyetlen, ezért fellázadnak ellene: Magna Charta Libertatum III. Henrik - parlament megszegi a MCL-t Simon de Monfort I. Edward - 1295 - mintaparlament House of Commons House of Lords Előzmények Capet Hugó - 987 X-XI. században hűbéri széttagoltság XII. században VI. és VII. Lajos megkezdték a birodalom egyesítését II. Fülöp Ágost (1180-1223) - első nagyhatalmú francia király Bouvines-i csata Területek! IX. (Szent) Lajos (1226-1270) IV. Szép Fülöp (1285-1314) Avignoni pápaság Szorult helyzet: rendi gyűlés 3 rend: papok, nemesek, 3. rend Egykamarás! Rendi gyűlés NEM parlament Apostoli alapítású keresztény közösségek megerősödnek Róma - fontos hatalom Kr.u. 380 - államvallás Nyugat - pápára egyre nagyobb világi felelősség hárul V. sz. - gótok - pápai hatalom erősödése Idővel megszűnik a bizánci befolyás Államszervezés Nagy Szent Gergely Kúria Pápai birtokok Liturgia Térítési tevékenység II. István Longobárd támadás Kis Pippin segít Észak-Itáliát visszafoglalja, a pápának adja: Pápai Állam DE! a pápák a frank/bizánci uralkodó jelöltjei MEGOLDÁS: Nagy Károly összekapcsolja a Pápai Államot és a Frank Birodalmat Kilábalás a válságból Felemelkedő szász uralkodók I. Ottó német király XII. János pápa Szent Német-Római Birodalom Utolsó kísérlet a pápai és állami hatalom összekapcsolására: III. Ottó Anarchia, hanyatlás DE!! Cluny reform Cluny reform A francia clunyi bencés apátságban bontakozott ki Célja: világi életforma felszámolása a kolostorokban Simónia Cölibátus megszegése Pápák és ellenpápák küzdelme Következmény: a pápai hatalom megerősödik Invesztitúra egyedül az egyházfő feladata Nagy egyházszakadás - 1054 De további problémák a világi hatalommal VII. Gergely pápa Egyház függetlenségének biztosítás Dictatus Papae (1075) 1075. - Lateráni zsinat - kitör a harc IV. Henrik - Worms, 1076. Gergely kiátkozza 1077 - Canossa-járás Visszafogadja, de megint kiátkozza II. Orbán pápa V. Henrik - II. Paszkál: jó viszony Béke: Wormsi konkordátum, 1122 V. Henrik &II. Kallixtus Konfliktusok IX. Gergely pápával Lombard Liga újra DE 1237- II. Frigyes Cortenuovónál győz IV. Konrád Nagy interregnum: 1254-1273 IV. Kelemen pápa leszámol a Hohenstaufokkal Tagliozzo, 1268 - Anjou Károly legyőzte IV. Konrád kiskorú fiát és ezzel kihalt a család
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Elekes Iringó: A reformáció
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 33
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 33
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna