D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : stilusretegek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Stílusrétegek
B e s o r o l á s i   c í m : Stílusrétegek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lövey
U t ó n é v : Gábor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-09-29
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-07-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció készítésének dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Lövey Gábor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Nyelvtudomány, kommunikáció
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : nyelvtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szövegtan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A stílusrétegek Stílusrétegeknek az egyes nyelvváltozatokra épülő tipikus közlésmódokat nevezzük. E stílusrétegek egymástól többé-kevésbé eltérőek: - az eszközkészlet, a szóhasználat - a sajátos stiláris követelmények - a jellegzetes társadalmi érintkezési lehetőségek tekintetében Ugyanakkor a téma, a műfaj, a közléshelyzet, a beszélő szándéka összekötheti ezeket. A mai magyar nyelvváltozatokra épülő főbb stílusrétegek a következők: 1. Társalgási / magánéleti 2. Tudományos / szakmai 3. Publicisztikai / sajtóban megjelenő 4. Hivatalos (közéleti írásbeliség) 5. Előadói vagy szónoki (közéleti szóbeliség) 6. Szépirodalmi 1. A társalgási (magánéleti) stílus I. A viszonylag kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák összessége. II. Alapvető műfajok III. Jellemzők IV. Stílusszintek - a beszélgetés (telefonbeszélgetés, chat) - az elbeszélés (történetmesélés, pletyka, viccmesélés) - a magánlevél (SMS, e-mail) - a napló (+ blog) A beszélőnek e stílusban a legnagyobb az „alkotói” szabadsága: - kitalálhatunk szavakat, alkalmazhatunk szokatlan szerkezeteket Ugyanakkor a társalgási stílus kötöttséget is jelent: - a hagyománynak, az illemnek, a szokásoknak meg kell felelnünk Egyéb jellemzők: - változatos szókincs, rétegnyelvi elemek, indulatszók, funkció nélküli töltelékszók - tagolatlan és hiányos mondatok, félbeszakított mondatok, változatos modalitás - kevésbé erős szövegkohézió, kevésbé következetes szövegszerkesztés - gyakori témaváltás - nem nyelvi elemek használata a) Művelt, szellemes, színvonalas, tudatosan formált beszélgetés b) Jellegtelen, néhány szavas, mindennapi elemekből építkező párbeszéd c) Igénytelen, durva szóváltás 2. A tudományos (szakmai) stílus I. A különböző tudományterületek, szakmák speciális stílusrétege. II. Alapvető műfajok III. Jellemzők IV. Stílusszintek A következő szöveg alapján mutasd be a társalgási stílus ismérveit! - Milyen kötöttségeknek, elvárásoknak felel meg a két beszélő? - Mi jellemzi szókincsüket, mondatszerkesztésüket, szövegalkotásukat? Példákat is gyűjts! - Milyen stílusszinthez köthető a szöveg? - Milyen műfajhoz sorolható be? Az elemzésre váró szöveg: - Szevasz, Pepe! - Csá! - Na, mi volt? Találkoztatok? - Apám ... - És? - Hát ... ez a csaj ... - Csúcs? - Az nem kifejezés! - Izé ... Akkor? - Haver! Vaskalap! Írásbeli műfajok: - tudományos értekezés - esszé - ismeretterjesztő cikk - tanulmány+ iskolai dolgozat Szóbeli műfajok: - előadás - hozzászólás - szakmai vita + iskolai felelet - pontos, egyértelmű, árnyalt, tárgyilagos szövegalkotás - erős szövegkohézió - megfelelő szövegtagolás - kijelentő vagy feltételes mondatok (modalitás szerint) - következtető és magyarázó mondatok (szerkezet szerint) - idegen szavak használata - szakszavak (terminus technicusok) használata - érzelemmentesség - a gesztusnyelv mellőzése - hivatkozás, forrásmegjelölés, grafikon, diagram használata A) Felső, általában írásbeli szint B) Művelt szóbeli szint C) Igénytelenebb alsó szint A következő szöveg alapján mutasd be a tudományos (szakmai) stílus ismérveit! - A fölsorolt jellegzetességek közül melyik érhető tetten? Példákat is gyűjts! - Keress a szövegből szakszavakat! - Melyik stílusszinthez köthető a szöveg? - Melyik műfajhoz sorolható? Az elemzésre váró szöveg: Ha a sejtet mikroszkóppal megvizsgáljuk, különböző részeket találunk benne. Legfontosabb a sejtmag, mely a zavartalan működéshez és a szaporodáshoz szükséges információkat hordozza. A sejtmagot folyadékszerű anyag, a citoplazma veszi körül. Szükség van arra is, hogy a sejt anyagait valami védje, összetartsa, ezért a sejtet sejthártya veszi körül. Manapság az elektromikroszkóppal a sejtek legkisebb részét is jól meg lehet vizsgálni, ezekben az eszközökben ugyanis a fény helyett elektronsugárzással világítják át a vizsgálandó anyagot. 3. A publicisztikai (sajtóban megjelenő) stílus I. A szövegek elsődleges célja: - a társadalmi, kulturális, politikai, gazdasági élet bemutatása - az aktuális események, problémák elemzése, értékelése II. Alapvető műfajok III. Jellemzők A megbántott becsület Elnézését kérem, tisztelt Uram vagy Asszonyom, hogy szép álló betűkkel írt, hibátlan ortográfiájú (1) levelére, amelyet a temető kapuja mellett álló autóm ablaktörlője alá rögzített, ezen az úton válaszolok. Feladót azonban elmulasztott ráírni. A feledékenység oka nyilván az Ön jogos felháborodása volt. Levelében ugyanis, példásan tömör stílusban kifejtve, azt nehezményezi, hogy bekapcsoltam a kocsi riasztó-berendezését. Nevezetesen azt írja, hogy ... Hát nem megy! A glossza (2) nem szépirodalmi műfaj, én nem vagyok író, a szó szerinti idézetet csak egy megemelt irodalmi nyelv viselné el. Mint azt egy valóban kiváló költőnk tette egyszer előttem nyilvánvalóvá. Irodalmi estjén elszavalt versének csattanója egy ékes bakakáplári fordulat volt. Alig hangzott el a sor egy szép ejtésű színész ajkán, a költő elmondta a vers keletkezésének hátterét, hozzátéve a jó nevelésű ember pirulásával, hogy ő azt a szót most a világ minden kincséért ki nem ejtené. No persze, más a költészet nyelve meg a hétköznapoké. Bizonyára Vörösmarty se említette a rideg kupát, ha borért ment a kocsmába. Egyszóval, Ön azt írta, valamire való ember nem követ el olyan oktalanságot, hogy bekapcsolja a riasztót. Igaza van, Uram vagy Asszonyom (a szöveg alapján nem merem kitalálni az Ön nemét, nem szeretném a fallokrácia (3) vádját elszenvedni - ha szabad az Ön szóhasználatára ilyen közvetett módon utalnom). Mert milyen ember az, aki még a temető előtt és fényes nappal is tolvajtól tart. Szentigaz! De hogyan tudta meg, hogy én Önt tolvajnak tartom? erro Feladatok: 1. Keress olyan szavakat, szövegrészeket, amelyek a 2-es számú lábjegyzet állítását igazolják! 2. Keress olyan szavakat, szövegrészeket, amelyek azt bizonyítják, hogy a fenti szöveg a publicisztika igényesebb változata! 3. Adj másik címet a szövegnek! 4. Próbáld megalkotni azt a hírt, amely a szélvédőre tűzött levél alapjait, előzményeit tisztázza! 1 ortográfia: helyesírás 2 glossza: az újságírás egyik kedvelt műfaja; rövid terjedelmű, általában vitázó vagy bíráló szándékú írásmű, ironikus hangvételű hozzászólás valamilyen politikai, közéleti, társadalmi, kulturális vagy egyéb aktuális kérdéshez, jelenséghez 3 fallokrácia= férfiuralom: egyéni szóösszetétel a "fallosz" és az "arisztokrácia" szavakból 1. Informatív (tájékoztató) műfajok / hír, tudósítás, kommüniké 2. Kommentatív (véleményközlő) műfajok / kommentár, jegyzet, glossza / karcolat, kritika 3. Átmeneti műfajok / interjú, riport - ironikus hangvételű, bíráló vagy vitázó szándékú hozzászólás valamilyen politikai, közéleti, társadalmi, kulturális vagy egyéb aktuális kérdéshez, jelenséghez; csattanóval zárul A sajtótermék kritériumai: - időszerűség (aktualitás) - nyilvánosság (publicitás) - rendszeresség (periodicitás) - tartalmi sokszínűség A stílus nyelvi jellemzői: - nyelvi sokszínűség - hatásos cím és szövegkezdés - divatos nyelvhasználat - érthető, világos, rövid mondatok Fontos szerepük van a nem nyelvi jeleknek is: - tördelés - betűtípus - betűméret - kiemelések 4. A hivatalos stílus= közéleti írásbeliség I. A törvényalkotás, a rendeletek, a hivatali ügyintézés stílusa. II. Alapvető műfajok III. Jellemzők - a törvényalkotás és a jog szakszavai - idegen szavak használata - személytelenség - az érzelmi töltet mellőzése - az esztétikum mellőzése - törekvés a pontosságra, tényszerűségre - többszörösen alárendelt mondatok - sablonok használata - formai követelmények betartása A levél küldője A levél címzettje Keltezés Tárgy Megszólítás SZÖVEG Záróformula Aláírás nyilatkozat vagy közlemény ismertetés, recenzió, pamflet A hivatalos levél A kérvény A bejelentés A pályázat A meghívó A beidézés A határozat A jegyzőkönyv Az elismervény A meghatalmazás Az önéletrajz A motivációs levél 1. Témamegjelölés 2. Kérés / bejelentés 3. Indoklás 4. Megerősítés Tisztelt Sporttársaim! Rendkívüli, (közlönyön kívüli) körlevélben fordulok hozzátok. Azért fordulok hozzátok, mert a legutóbbi két fordulóban megint elszabadultak az indulatok. ÁLLJUNK MEG MÁR, AZ ÉG ÁLDJON MEG BENNETEKET! EZEK AMATŐR BAJNOKSÁGOK LENNÉNEK, VAGY MI A SZÖSZ !!! ...Még mielőtt súlyos kórházas sérülések keletkeznének! Barátaim! A meccsek után-, mindenki-, kedvenc sportjának hódolva-, szeretne hazamenni, és nem kórházban traumatológiai műtétekre várni. Nem lehet az, hogy időnként ember-embernek legyen itt farkasa!!! Az elmúlt két hétben, volt: - több félbeszakadt mérkőzés, - volt bíró pofozás, - volt leköpés, - volt rasszista niggerezés, és volt cigányozás is, - volt hasba-rúgás és volt lefejelés szintén. Nos, a tegnapi szövetségi napon, 51 "forduló-nap" eltiltást osztottunk ki. Ez tűrhetetlenül-, ...elviselhetetlenül-, ...és borzalmasan sok. ITT KELL MEGÁLLNI uraim! Ez így nem mehet tovább! Ügyintéző levele: A 2009. 11. 12-én tett internet szolgáltatásban tapasztalt hibabejelentése érdekében technikus kollégánk 2009. 11. 13-án megpróbálta orvosolni a problémát, mert Ön akkor nem tartózkodott otthon, illetve az adatbázisunkban nyilvántartott telefonszámon sem sikerült a kapcsolatot felvennünk Önnel. Kérjük, amennyiben az Ön által észlelt hiba még jelenleg is fennáll, jelezze társaságunk felé a 1221-es telefonszámon. Ügyfél válasza: Kijelentem, hogy a fent említett napon végig az otthonomban tartózkodtam, és a kollégáját vártam, maguk meg itt buziskodnak velem. Az, hogy mint utólag kiderült, Önök nem tudnak beírni egy telefonszámot, úgy vélem, nem az én hiányosságom. A megadott címen található lakás nincs körülvéve sem vizesárokkal, nem vezettem villanypásztort a kaputelefonba, valamint nagytestű harci kutyák sem őrzik azt. Két kollégájuknak furcsamód már sikerült eljutni a lakásba, valamint felhívni engem a rosszul rögzített telefonszám ellenére – bizonyára telepatikus képességeik segítségével. Mivel a kollégája baszott kijönni, és a hibát nemi szerve ritmikus húzogatásával próbálta elhárítani, az általam érzékelt probléma még mindig fennáll. 9-szer pofáztam el maguknak, hogy hibás a modem, amit Önök biztosítottak. Maguk hülyének néztek, hiszen az Önök adatai szerint minden rendben. (...) Ezek után persze még én hívjam fel magukat 10-edjére is, amivel úgy vélem, kimerítik a pofátlanság határát. Öröm az ürömben, hogy ügyintézőik nagyon kedvesek és segítőkészek, az meg egy másik dolog, hogy a "kapcsolja ki a tűzfalat és a vírusirtót" – színvonalú tanácsaikkal nyugodtan kitörölhetem ám a seggem. Ha kellemes társalgásra vágyom, egy más jellegű emelt díjas telefonszámot tárcsázok. Mellékelten bátorkodtam elküldeni az önéletrajzomat is, mivel ennyi szaktudással én is rendelkezem, ezért örömmel lennék egy ilyen remek, dinamikus csapat tagja. Szerencsére szolgáltatásuk ingyenes, vagyis pontosan annyiba kerül, amennyit ér, ez megmagyarázná, miért is akciós az első három hónapban. Megkísérlem elmagyarázni még egyszer, utoljára: 1. A problémán forrása a hibás modem. 2. Önök küldenek egy szerelőt, aki ért a számítógéphez, valamint egy működő modemet, továbbá egy hálózati kábelt, mivel ez a szar, ami itt van, csak fojtogatós szexre alkalmas, másra nem. 3. Küldenek a szerelővel egy embert, aki tudja használni a telefont, a kaputelefont, valamint a liftet, bár jöhetnek lépcsőn is, így ez csupán ajánlott opció. 4. Kicserélik a modemet. A szerelő bejön, köszön napszaknak megfelelően, leveszi a cipőjét, visszautasítja a felkínált frissítőt, és kicseréli a modemet. A közlekedős ember kint marad. 5. Aláírom a munkalapot, a szerelő elköszön és kimegy. 6. Működik a szolgáltatás és mindenki boldog. Amennyiben a fenti hat pont nem megvalósítható, akkor ne fáradjanak a szolgáltatás kikötésével, mert kibaszom az egészet a picsába, mivel Önök megvalósították a szerződésszegés fogalmát, ugyanis ez nem szolgáltatás, hanem egy fos. Egy FOS. Feltételezem, Önök jobban szórakoztak levelem olvasása közben, mint jómagam, de ne gondolják, hogy viccnek szántam, ez egy kibaszottul HIVATALOS PANASZ. Sajnálom, hogy méltatlan helyzetbe kerültem maguk miatt, de csak azoknak adom meg a tiszteletet, akik: 1. Szintén megadják, 2. Kiérdemelték, 3. Félek tőlük. Sajnálatos módon Önök egyik kategóriába sem esnek bele, ezért hát levelem keserédes hangvétele. Amennyiben hajlandóak rendesen végezni a munkájukat, akkor Önök felhívnak az általam megadott számon, és egy Önök által kiválasztott időpontban készséggel állok rendelkezésükre. Várom megkeresésüket! A telefont tartsuk úgy, ahogyan bármely más telefont tartanánk! Ne vasalja a ruhát saját testén! A visszapillantó tükrökben látottak Ön mögött vannak! Bevehető étkezés előtt, alatt vagy után, illetve étkezéstől függetlenül is! Előbb nyissa ki a zacskót, s csak utána egye meg, ami benne van! A termék melegítés után forró lesz! Karácsonyfaizzó: csak kültéri, illetve beltéri használatra! Altató: a termék szedése esetén álmosság léphet fel! Csomagolt tűzifa: tűzveszélyes! Mikrohullámú sütő: élőállat szárítása a készülékben NEM javasolt! Festék: kérjük, ne nyelje le! Gördeszka: ez a termék életveszélyes, kérem, ne álljon rá! Gumicsónak: használat közben ne engedje le! Összecsukható babakocsi: összecsukás előtt távolítsa el belőle a gyereket! Ejtőernyő: ha véletlenül elsőre nem nyílik ki az ernyő, hozza vissza, kicseréljük! Láncfűrész: ne próbálja kézzel megállítani a fűrészt! Konyhagép: a másik célra ne használja! Infrás masszírozó: csak külső használatra! Köhögésszirup 5 évesnél fiatalabbaknak: Tartózkodni kell a járművezetéstől, egyéb gépek üzemeltetésétől és az alkoholfogyasztástól! Műanyag békatalp, 40-es méret: Csak 3 éves kor felett, mert a kicsik lenyelhetik, vagy beszippanthatják az apró részeket! Születésnapi gyertya: A megolvadt viaszt ne használja füldugónak, vagy más testnyílások eldugaszolására! Gyermek Superman-jelmez dobozán: Az ember alapvetően nem tud repülni; ezt a tényt a jelmez viselete sem befolyásolja! Használati utasítás: ha végképp nem boldogul, olvassa el a használati utasítást!
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : K. Valéria: A kommunikáció története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 65
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 10. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 65
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna