D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : reklam_tortenete.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mi is az a reklám?
B e s o r o l á s i   c í m : Mi is az a reklám?
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Marián
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-12-03
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Marián Fanni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Reklám, hirdetés
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Média általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : reklám
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklámplakát
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ismertető
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reklámeszköz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Mi is az a reklám? A reklám olyan, nem személyes kommunikációs tevékenység, amelynek célja a kiválasztott célcsoport befolyásolása, attitűdjeik megváltoztatása A reklám története I.korszak: a könyvnyomtatás feltalálásáig (Kr.e. 3000-1472) Legősibb reklámtevékenység babiloni agyagtáblákra vésett feliratok voltak, melyben mester emberek kínálják áruikat. Ókori Egyiptomban papírusztekercseket alkalmazták erre a célra. Kr.e. 400 körül antik görög és itáliai hazáló kereskedő a bor tárolására szolgáló kétfülű korsókra táblát akasztottak. Római kereskedők a házaikra jeleket véstek és így hívták fel a figyelmet egy-egy üzletre. A középkorban vásári kikiáltok látták el a reklámfeladatokat. Céheknek nem szabadott reklámozni, vevőket csalogatni. III. korszak: az iparosodástól a II. világháborúig. (1840-1945) Az iparosodás korszaka a reklámban is forradalmat hozott. A tömegtermelés megindulásával szélesebb körben népszerűsítették a terméket. Ekkor már igény volt arra, hogy a kereskedők hirdessenek, hiszen nagyon sok új gyár és üzlet nyílt. Angliában 1800 körül megjelentek az első reklámügynökségek. Ilyentájt jelent meg az első csokoládéreklám, lisztreklám, leveskonzerv- gyümölcs és cukorreklám. A plakátművészet Franciaországban született az 1860as években. II. korszak: A könyvnyomtatástól az iparosodásig (1472-1840) Korszakai: I.korszak: a könyvnyomtatás feltalálásáig (Kr.e. 3000-1472) II. korszak: A könyvnyomtatástól az iparosodásig (1472-1840) III. korszak: az iparosodástól a II. világháborúig. (1840-1945) IV. korszak: a II. világháborútól napjainkig (1945-től-napjainkig) IV. korszak: a II. világháborútól napjainkig (1945-től-napjainkig) A könyvnyomtatás korai időszakából maradtak reklámemlékek. Kezdetben csak könyveket reklámoztak. Az első nyomtatott katalógusok is könyvekre vonatkoztak. A könyv lett az első olyan termék, amely alkalmassá vált a reklámozásra. A sajtóreklámok már Angliában 1622-ben megjelentek. Az első illusztrációt egy cégtulajdonos csinálta, aki reklámozta a kávéját. Minden fontos információt közölt: mit reklámoz, az áru hol és mennyiért kapható. Az első nyomtatott plakát 1740-ben jelent meg. Magyar reklámtörténet Az első világháború idején vált a reklám politikai eszközzé: reklámügynökségek az áru népszerűsítése helyett a nemzeti öntudatot és a hazaszeretetet igyekezték népszerűsíteni. A reklám nem csak termékek eladását segítő tevékenység, hanem eszmék kommunikálásának is fontos eszköze. Így alakult ki a közszolgálati és nonprofit reklám A reklám igazi sokrétűségében a második világháború után kezdett kibontakozni. A reklám rohamosan fejlődött a technika fejlődésének köszönhetően. Jelentős szerepet játszott a fotózás a távíró később a telefon megjelenése majd a mozgóképek feltalálása, napjainkban pedig a telefonok, számítógépek, internet elterjedése. A reklám tájékoztató funkciója mellett kibővült a befolyásoló tevékenységgel. A hirdetés, mint önálló műfaj Magyarországon is csak a 19. század közepén jelenik meg. Ez a hirdetés 1866ból származik. A reklám szót a 19. században kezdték használni, a latin reklamaról szóból ered, ami annyit jelent: hirdetni, kiabálni. Budapesten 1888-ban állítottak fel először hirdetőoszlopot Első mozifilmet 1910-ben készítették. Az első reklámfilmek a Tungsram égőnek, a Frank kávénak, Nicotex cigarettának készült. A reklámszöveg írásában Karinthy Frigyes, Rejtő Jenő is remekelt. A technika modern hordozókkal bővítette a reklám világát. ( Dreher reklám, a bak ugrálva megy a sörért) 1945 után a piacgazdaság megszűnt, a reklám elvesztette funkcióját. A fordulat a rendszerváltás megjelenése után következett be.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Reklám
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna