D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csokonai_v_m_zsugori_uram.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram
B e s o r o l á s i   c í m : Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Bálint
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-05-07
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Bálint Tamás
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
V I A F I d : 64044730
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vers
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műelemzés
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1796
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram Csokonai Vitéz Mihály: Zsugori uram I. Keletkezése: Jó néhány vers esetében megfigyelhető hogy Csokonai iskolai gyakorlatokra készített verseket később átdolgozott. Az Egy Fösvénynek leírása című vers még a költő iskolai évei alatt készülhetett. A Fösvény. Csokonai ráébredt, hogy nem csak egyetlen zsugori van a világon, így már nem egy konkrét emberről írt, hanem egy típusról. Zsugori uram. A végső változat 1796-ban keletkezett. A cím már egy beszélő nevet tartalmaz. A valóságban azonban nem egy személyhez kötődik, hanem általánosítja valamennyi hasonló típusú embert. II. Műfaja: életkép; formája: vers III. Témája: Szomorú tapasztalata volt Csokonainak az uzsorásokkal. Mind gyermekkorában, mind felnőttkorában ki volt nekik szolgáltatva. Az irántuk érzett megvetését, gyűlöletét és tehetetlenségét fogalmazta meg ebben a versben. IV. Jellemzés: Megismerjük a versből - Zsugori uram külső tulajdonságait: sovány, beesett arc, sárga bőr - belső jellemvonásait: irigy, bús, fösvény A jellemvonásokat - a költő mutatja be: "Űl pénzes ládáján sovány ábrázattal" -Zsugori uram szavaiból, tetteiből ismerjük meg: "Ma csak harminc arany jött bé a kasszába, Mégis kilencven pénzt adtam ki hiába." - a környezete bemutatásából ismerjük meg: "Maga e kunyhóba éhezvén kucorog," V. Stíluseszköz: Gúny: egy személy vagy jelenség hibáit erősen túlozva mutatja be. "Esmérek én egy vént. - Ki az? - Neve nincsen: Régen eladta már aztat is a kincsen" "Úgy tűnődik; s talám azt is sajnálja ő, Hogy a versbe ingyen s potomra jött elő." Született: 1773. november 17. Debrecen Elhunyt: 1805. január 28. (31 évesen) Debrecen A magyar irodalom egyik legjelentősebb költőjeként tartjuk számon. Tanárai a jövő tudósaként emlegették, "poeta doctusnak". Egy ideig a debreceni református kollégium segédtanára volt, elbocsátása után pedig vándorköltőnek állt. Szerelme és múzsája, a számos versében megénekelt, jómódú családból való “Lilla” (Vajda Julianna) kezének elnyerése érdekében megpróbált állandó munkát találni, de mire sikerrel járt, a lányt férjhez adták. 1799 tavaszán felkérik, hogy vállalja el a csurgói gimnázium tanári állását. Csurgón falusi környezet fogadja, a község legszebb épülete az új gimnázium. Csokonai itt rektor, tanár, igazgató egy személyben. Teljes erejével veti magát a tanításba. A hiányzó tankönyvek pótlására maga készít jegyzeteket. Amikor a tanári megbízás lejárt, betegen és szegényen tért vissza Debrecenbe, ahol rövidesen meghalt anélkül, hogy verseit kiadathatta volna. A költemény egy ember bemutatásába sűríti a fösvénység jellemzőit. Célja, hogy nevet­ségessé tegye ezt a tulajdonságot. A takarékosság erény, de ha valaki túlzásba viszi, és zsugori lesz, az már nem az. Zsugori uram pénze révén megengedhetné magának a jó életet, de ő mindent feláldoz a vagyonszerzés érdekében. Minden gondolata a pénz körül forog, annak rabjává válik. A versben nemcsak külső jellemzést kapunk róla, hanem gondolkodását is megismerjük. A pénzgyűjtés életcéljává válik, tönkreteszi személyiségét, környezetét is. A haszon keresése miatt a valódi értékeket veszíti el az életéből.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Szebeni Gábor: Csokonai Vitéz Mihály szerelme
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 2. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 11
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna