D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ESS_konf_MTA_Schmidt_elkuld.jpg
C Í M 
F ő c í m : Egészség és azzal kapcsolatos viselkedések, attitűdök
B e s o r o l á s i   c í m : Egészség és azzal kapcsolatos viselkedések, attitűdök
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Schmidt
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : szerző
T e s t ü l e t i   n é v : MTA TK Szociológiai Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-04
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MTA Szociológiai Kutatóintézet
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Schmidt Andrea
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Egészségügy általában
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Életmód, egészség, betegség
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sport általában
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Nők, feminizmus
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Férfiak
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : egészség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zöldség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyümölcs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : testmozgás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dohányzás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkoholfogyasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elhízás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : depresszió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2016
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Egészség és azzal kapcsolatos viselkedések, attitűdök Schmidt Andrea MTA TK Szociológiai Intézet 2016. november 17. ESS 7. Hullám 2014 Egészség - változó modul Zöldség - és gyümölcsfogyasztás (2) Fizikai aktivitás (1) Dohányzás (2) Alkoholfogyasztás (4) Testtömegindex (BMI) Egészségügyi ellátás igénybevétele (5) Önkéntes gondozás (2) Mentális állapot (8) Egészségügyi problémák/betegségek (3) Naponta legalább egyszer zöldséget és gyümölcsöt fogyasztók aránya (%) Testmozgás - az elmúlt héten legalább 3-4 nap napi 30 perc mozgás (%) Dohányzók aránya (%) A dohányzás változása, nemenként (18-53 éves népességben, 95%-os megbízhatósági szinten érvényes hibahatárok feltüntetésével) Adatok forrásai: Elekes és Paksi, 2003, Elekes 2007, Paksi és mtsai 2009, Paksi és mtsai 2016 Az elmúlt 12 hónapban hetente többször alkoholt fogyasztók aránya (%) Legalább heti rendszerességű mértéktelen ivás aránya (%) Elhízás/túlsúly aránya (%) Rossz és nagyon rossz egészségi állapotban lévők aránya (%) Azok aránya, akiket egészségügyi problémái bármely módon akadályozták az elmúlt egy évben (%) Depressziós tünetekkel rendelkezők aránya (%) Felhasznált irodalom Felhasznált irodalom Elkemo at all. (2016) Social Inequalities in Health and their Determinants: Topline Results from Round 7 of the European Social Survey Paksi B.: Alkoholfogyasztás a felnőtt népesség körében – a 2015. évi "Országos Lakossági Adatfelvétel Addiktológiai Problémákról" (OLAAP 2015) alapján. MAT tematikus konferencia. Budapest, 2016. május 19. Paksi B., Magi A., Demetrovics Zs., Felvinczi K.: Szerhasználó magatartások elterjedtsége a magyarországi felnőtt népesség körében - trendek és mintázódások, Magyar Pszichológiai Társaság XXV. Jubileumi Országos Tudományos Nagygyűlése, 2016. június 2-4., Budapest. In. Vargha A. (szerk) Kivonatkötet. pp. 79-80. Köszönöm a figyelmet! schmidt.andrea@tk.mta.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sik Dóra: A pszichológiai fejlődés
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna