D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : petofi_sandor_szerelmi_liraja.jpg
C Í M 
F ő c í m : Petőfi Sándor szerelmi lírája
B e s o r o l á s i   c í m : Petőfi Sándor szerelmi lírája
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fekete
U t ó n é v : Krisztina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-07-17
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-01-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Fekete Krisztina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Kortárs magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Petőfi Sándor (1823-1849)
V I A F I d : 59087691
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Petőfi Sándorné Szendrey Júlia (1828-1868)
V I A F I d : 810562
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mednyánszky Berta
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Csapó Etelka
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : " Reszket a bokor, mert Madárka szállott rá. Reszket a lelkem, mert Eszembe jutottál " Petőfi Sándor szerelmi lírája Petőfi Sándor a magyar romantika korának egyik legjelentősebb életművét hozta létre. Művészete a romantika kiteljesedését, de egyben annak meghaladását is jelentette. Reszket a bokor, mert... Minek nevezzelek? Petőfi egyik legszebb szerelmes verse a Júlia-versek közé tartozó Minek nevezzelek? című romantikus óda, melynek megszólítottja, ódai tárgya a feleség, megmutatkozik a nagyfokú személyesség és intimitás. Beszél a fákkal a bús őszi szél... Szabadság, szerelem Költészetében összekapcsolódik a hazafiság, szerelem, a táj és a népi élet ábrázolása. Még házasságuk előtt írta meg Reszket a bokor, mert… kezdetű versét, amely 1846 szerelmi dalköltészetének egyik legkiemelkedőbb darabja. Ekkor még alkotásai tele vannak bizonytalansággal, mert nem biztos Júlia érzelmeiben. Ennek a versnek a hangulata mégsem szomorú, inkább nyugodt. " Szeretsz, rózsaszálam? Én ugyan szeretlek " A mű megtette a hatását: Júlia ugyanis beleegyezett a házasságba. A vers is a koltói napok idején, tehát a mézeshetekben született. A házastársi idill finom képébe is beleszövődnek a szabadság szenvedélyes motívumai. Az idill meghitt keretében sokkal élesebben rajzolódnak ki a politikai háborgás villámai. " Keblemre hajtva fejecskéjét, alszik Kis feleségem mélyen, csendesen. " "Szép szemeidnek esti-csillagát Bámulva nézik szemeim," A magyar költészet egyik legszebb elégiája a Szeptember végén. Rejtélyes, hogy Petőfit nagy boldogsága közepette éri utól az elmúlás gondolata. Az elégia mégis a gyászos hangulatból kiemelkedve a síron túl is élő szerelem szenvedélyes vallomásával zárul. Szeptember végén Elhull a virág, eliramlik az élet... Készítette: Fekete Krisztina Az első múzsa Szerelmi költészetének három múzsája volt. Közülük az első Csapó Etelke volt, ám a lány 15 évesen elhunyt és csak halála után döbbent rá Petőfi, hogy szereti. Cipruslombok Etelke sírjáról A költő fájdalmát a Cipruslombok Etelke sírjáról című, 1845-ben megjelent kötetben foglalta össze. Ennek legszebb alkotásai a halott lány szépségét örökítik meg. A második múzsa 1845-ben ismerkedett meg Mednyánszky Bertával Gödöllőn. Petőfinek az iránta érzett szerelem segített túljutni az Etelke halála miatt érzett bánaton. Szerelem gyöngyei A Bertához írott verseket a népköltészetből átvett metaforák, a népdalok friss és üde hangvétele jellemzi. "Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy Egyesüljünk) én elkárhozom." A harmadik múzsa Szendrey Júlia 1846. szeptember 8-án találkozott először az akkor már ismert és elismert alkotónak számító Petőfi Sándorral Nagykárolyban. A költő legfontosabb múzsája lett, hozzá írta többek között a Nem csoda, ha újra élek című versét. "Kárhozatom? üdvességem? Egyik a kettő közül." Irodalomtörténeti szempontból Júlia élete befejeződött Petőfi halálával. De mint a magyar biedermeyer-kor alakja nagyon érdekes jelenség. Júlia egy nagy költőnek szerzett rövid, de nagy boldogságot s önmagának szerzett hosszú, de nagy boldogtalanságot. Júlia Júlia megajándékozta Petőfit a legnagyobb kinccsel, a kis Zoltánnal.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Farkas Zsizsanna: Petőfi Sándor szerelmei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna