D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : krudy_gyula2.jpg
C Í M 
F ő c í m : Krúdy Gyula
B e s o r o l á s i   c í m : Krúdy Gyula
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Debreceni
U t ó n é v : Dániel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Debreceni Dániel
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Krúdy Gyula (1878-1933)
V I A F I d : 22810
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : próza
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Krúdy Gyula Élete: Apja, id. Krúdy Gyula dzsentri volt, anyja, Csákányi Julianna paraszti származású. Az elemi iskolát szülővárosában, a gimnáziumot Szatmárnémetiben és Podolinban, majd ismét Nyíregyházán végezte. Rövid ideig Debrecenben, majd Nagyváradon újságíró. Még nem volt húsz éves, amikor első novelláskötete (Üres a fészek és egyéb történetek) megjelent. Pályája a 20. századi magyar irodalomban sajátos jelenség. Kifejezésre jut benne a késői romantika kiteljesedése éppúgy, mint a modern, impresszionisztikus és a realizmus egy sajátos, rendkívül egyéni formájáig eljutó társadalom- és lélekábrázolás. 1899. december 27-én Budapesten, az Erzsébetvárosban feleségül vette Spiegler Bella tanítónőt.(2 gyerek, később elvált tőle)Második házassága Rózsa Zsuzsannával(1 gyerek). 1926-27-ben legalább tíz éve lappangó betegsége ledöntötte lábáról; a Liget-szanatóriumba került. 1930. január 18-án Baumgarten-díjat kapott, de akkor már nagyon el volt adósodva. Az élet álom című kötetét saját költségén kellett kiadnia. Szigeti lakását felmondták, május 28-án családjával Óbudára költözött. 1931-32-ben szegényes körülmények között élt. Újra rászokott az italra. 1933 tavaszán az egészsége rosszabbodott. Szíve, gyomra, mája kezdték felmondani a szolgálatot. Május 12-én, hajnalban hunyt el, élete 55. évében. Szindbád: Krúdy Szindbádja örökli elődje (Ezeregyéjszaka mesehőse) életformáját, nyughatatlanságát, sehol nem tud megállapodni. bár a novellák eleinte strukturálisan is kapcsolódnak az Ezeregyéjszakához, az alak egyre inkább önállósul. Krúdy mindig tagadta, hogy Szindbád alakjában saját alakmását, alteregóját teremtette meg. Szindbád a korai novellákban felkeresi azokat a nőket, akiket szeretett, újra át akarja élni a múltat, amit utólag szépnek talál, mivel a jelen már nem tartogat számára semmi vonzót. Mindent átélt már az életben. Összekeverednek a múlt emlékei és a jelen eseményei, a városkákban "mintha megállt volna az idő", összemosódnak az idősíkok. Utazásával Szindbád egyszerre menekül és keres: menekül az élet kilátástalansága elől és sóvárog az új iránt, romantikus szerepekben tetszeleg, hazudozik a nőknek, de mindig ki kell ábrándulnia. A múltat nem lehet visszahozni, sőt, utazása rendszerint csak arra ébreszti rá, hogy nem is volt olyan szép, mint emlékeiben. A Szindbád-novellák ironikus kritikát mondanak a múltba temetkező fejlődésképtelen nemesi világról. Főbb művei: Üres a fészek (1897), első novelláskötete Az aranybánya (1900), regény A podolini kísértet (1906), regény Szindbád ifjúsága és utazásai (1911), novelláskötet Francia kastély (1912), regény A vörös postakocsi (1913), regény Palotai álmok (1914), regény Szindbád: A feltámadás (1915), novelláskötet Aranykéz utcai szép napok (1916), novelláskötet Őszi utazások a vörös postakocsin (1917), regény Napraforgó,(1918), regény Asszonyságok díja, regény (1919) N. N. (1920), regény Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban, regény (1921) Nagy kópé (1921), regény Hét bagoly (1922), regény Az útitárs (1922), regény Álmoskönyv (1925) Valakit elvisz az ördög (1928), regény Boldogult úrfikoromban (1930), regény Az élet álom (1931), elbeszéléskötet A kékszalag hőse (1931), regény A tiszaeszlári Solymosi Eszter (1931) regény Purgatórium (1933), kisregény 33Rezeda Kázmér szép élete (1933), regény Mi voltunk :) & Thanks for watching
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Krúdy Gyula
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dancsok Vivien: Krúdy Gyula
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna