D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : m_kalman_beszterce_ostroma.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
B e s o r o l á s i   c í m : Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hegedűs
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-20
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-05-11
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hegedűs Ágnes
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Műelemzés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Madách Imre (1823-1864)
V I A F I d : 39420074
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tragédia
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1862. január 12.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Pongrácz gróf a főszereplő, viszonyrendszer az ő szemszögéből Szereplők viszonyrendszere Pongrácz István gróf a nedeci vár "ura" sánta lábát leszámítva jóképű agglegénynek számít a vidék lakóinak szemében, mégsincs a várban asszony nem érdeklik a nők, két évszázaddal azelőtti világba képzeli magát, hóbortja a saját vára ostromának eljátszása nem egyedül él, a 17. század világában rántja vissza a vár népét is ezek miatt mindenki bolondnak tartja Köszönjük a figyelmet! :) Mihály Borbála Hegedüs Ágnes IX.B -történet a történetben -kezdetben képet kapunk arról, hogyan szerzett tudomást az elbeszélő Pongrácz István gróf történetéről (a tulajdonképpeni főszereplő), így az elbeszélő és a bevezetésben felbukkanó karakterek is részeseivé, szereplőivé válnak a történetnek -jelen vannak viszont s regényben általános bölcsességek, amelyeket az elbeszélő az események és tettek alapján von le; ilyenkor az elbeszélő általánosít a társadalomra nézve, a regény cselekményét csak példaként hozza fel -ezek nem tartoznak a követlen jellemzéshez, a cselekmény leírásához, hanem csak következtetések, állásfoglalások -szereplőjellemzés- Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma Pongrácz István Trnowszky Apollónia Miloszláv Várnép Zsolnaiak Behenczy Károly, Behenczy Károly és Estella A grófról csak közvetett jellemzés formájában olvashatunk, mivel a bevezetésben is szereplővé vált elbeszélő csak a hallottak alapján írja le a történetet, így István gróf kinézetét és jellemét is csak a másoktól hallottak alapján ismerteti A várnép Forget - az ellenség vezére Pamutkay János - ezredes Holub Mihály - káplán Kovács János - várnagy Pruzsinszky Szaniszló - a gróf társalkodója Bakra Ferenc - íródeák A várnép többnyire hasznát keresi Pongrácz bolondságában, azon kívül hogy megszokják, elfogadják és megtanulják kezelni a várúr különös és néha rémisztő viselkedését, titkolni próbálják a gróf elmebaját, ugyanis így van lakhelyük, fizetésük és a vár számukra is biztonságot jelent. A regény során felmerülő konfliktusokban viszont nem mindig Pongrácz oldalán állnak, sokszor saját érdekük van előtérbe helyezve. Estella Kezdetben trapéztáncosnő egy cirkuszi társulatnál, de Pongrácz a rangbeli urak szavainak hatására 600 forintért megvásárolja a lányt és "kinevezi" várkisasszonynak. Estella nagyratörő, megpróbálja feleségül vetetni magát a vagyonos úrral, de Pongrácz továbbra is közömbös marad a leány szépsége ellenére is. Estella később megszökik az ifjabbik Behenczy-vel. A továbbiakban csak említve van a történetben, csak az utolsó részben lép színre, de akkor már megcsúfult és megöregedett állapotban. Mindezek ellenére a bonyodalmat ő okozza. A regényben két fontos jelentet az ő felkiáltása/kérdése zár. Behenczy Pál és fia, Károly Haszonlesők, tisztességtelenek és álnokok egymással és a környezetükben élő emberekkel szemben. Rossz apa-fiú viszony jellemzi őket, akik a nehéz idők és jelenlegi anyagi helyzetük ellenére folyamatosan veszekednek támogatás helyett. A történet alatt kétszer is becsapják egymást pénzhezjutás végett. A tulajdonképpeni fordulópontot Behenczy Károly okozza, amit az elbeszélő is alátámaszt. Szövetkeznek a várnéppel és átverik a grófot, hogy ne támadja meg Besztercét. Estelláért kárpótlásul egy túszt adnak neki, Apolóniát. Ezen kívül nem játszanak különösebben jelentős szerepet a történetben. Zsolnaiak Trnowszky Péter - viaszkereskedő Trnowszky György - orvos Trnowszky Gáspár birkatenyésztő Klivényi József -írnok, Trnowszky György úr halála után Apolka gyámja Klivényiné Zsuzsanna - felesége Miloszláv- Gáspár úr fia Blázy - polgármester Rebenyik János - a polgármester hajdúja Apollónia Véletlenszerűen kerül a főcselekménybe, az elbeszélő leírja az ő külön történetét is. Külsejéről neki tudunk meg a legtöbbet, az elbeszélő és a szereplők nem győzik hangsúlyozni a szépségét (hosszú szőke haj, kék szem, csinos alkat, bájos). Ő az egyetlen, akivel szoros és bennsőséges kapcsolatba kerül a gróf, a ragaszkodás kölcsönös, Apollónián keresztül az olvasó is megszereti Pongrácz Istvánt. Szerelme Tarnóczy Emil (Miloszláv), akivel a regény egyik mellékcselekményvonalán ismerkedik meg. Később útjaik elválnak, de az elbeszélő az ő esküvőjükkel zárja a történetet. Miloszláv Apollónia számára az egyetlen, akivel szoros kapcsolatban áll (kölcsönös szerelem), bár apjával sem rossz a viszonya. A leányhoz nem csak érzelmi, hanem rokoni szálak is fűzik. Az események tragikus fordulatát az ő bezárása váltja ki. Ugyanakkor ő jelenti regény bonyodalmához megoldást.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az ember tragédiája (dráma)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 20
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 21
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 2 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna