D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vorosmarty_mihaly.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vörösmarty Mihály
B e s o r o l á s i   c í m : Vörösmarty Mihály
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kosztolányi
U t ó n é v : Anita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-09-27
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2016-09-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kosztolányi Anita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vörösmarty Mihály (1800-1855)
V I A F I d : 59090454
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romantika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Vörösmarty Mihály 1800, Pusztanyék - 1855, Pest elszegényedett köznemesi család állandó anyagi gondok 11 éves koráig otthon tanult székesfehérvári ciszterci gimnázium, majd pesti piarista gimnázium joghallgató 1817: édesapja halála után családfenntartó szerep nevelő a Perczel családnál beleszeretett Perczel Etelkába (viszonzatlan) 1843: felesége Csajághy Laura költői hírnevét a Zalán futása című honfoglalási eposza alapozta meg kulturális élet meghatározó alakja cél a nemesség felrázása, tettekre sarkallása múlt példájával buzdít a jelenre "a nemzet ébresztője" nevet kapta érte nemesi ellenzék tagja a '48-as forradalom előkészítésében közvetlenül nem vett részt, de ügyével azonosult világosi fegyverletétel után bujdosott 1850: Pestre ment, és feladta magát a katonai törvényszéken kegyelmet kapott 1855: szívelégtelenség Szózat közösségi óda magyarság azonosságtudatát testesíti meg 1832-36-os OGY feloszlatásának alkalmából íródott 1837: megjelent az Aurórában 1843: Egressy Béni megzenésítette Szózat Gondolatok a könyvtárban Csongor és Tünde A történet forrása 1830-ban íródott pesti cenzúra nem engedélyezte kiadását 1831-ben Székesfehérváron 500 példányban lett kiadva a darabot a szerző életében nem mutatták be 1879: első előadás (Nemzeti Színház) Gyergyai Albert: História egy Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűzleányról (egy XVI. sz-i történet XVIII. sz-i feldolgozása) A történet forrása Goethe: Faust (műfaj) Shakespeare: Szentivánéji álom (valóság és álom között elmosódik a határ) Műnem Különböző műnemek együttes jelenléte érvényesül. epika: mítosz elbeszélésrendje líra: stilizált drámavilág, allegorikus szereplők, erőteljes nyelviség, költőiség dráma: megjeleníthető cselekvéssor, dialógusok és monológok Műfaj Drámai költemény általában olvasásra szánt drámai mű középpontjában filozófiai kérdések állnak (pl. emberi lét) drámaisággal egyenrangú költőiség gondolatiság el is nyomhatja a cselekményességet mítoszi, mesei elemek Kétszintes dráma a műnek két szintje van: 1. mese 2. filozofikus gondolatok két világszint: 1. földi világ - realitás 2. égi világ - ideák világa
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Orlai Soma: Vörösmarty
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Voda Zsófia: Vörösmarty Mihály: Előszó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 24
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : tömörítetlen
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna