D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kozetek_asvanyok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kőzetek és ásványok
B e s o r o l á s i   c í m : Kőzetek és ásványok
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Katonka
U t ó n é v : Fanni
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-01-02
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Katonka Fanni
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkáni kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üledékes kőzet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : andezit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bazalt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vulkáni tufa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kavics
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lösz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőszén
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kőolaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kvarc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kősó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bauxit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Kőzetek és ásványok A kőzet fogalma A kőtek a földfelszín kőzetrétegének különböző színű, keménységű és összetételű anyagai, amelyek keletkezésük, származásuk alapján csoportosíthatjuk. Vulkáni kőzetek A vulkáni kőzetek egyik csoportja a felszínre ömlő és kihűlő lávából származik. Az andezit világosabb, a bazalt sötétebb szürke kőzet. A vulkáni hamuból jönnek létre a vulkáni tufák. Az andezit, bazalt, és a vulkáni tufa mind a kihűlő lávából kialakult kőzet. Somoskői bazaltorgona Az üledékes kőzetek A kőzettörmelékek a víz útján vagy a szél szárnyán távoli helyekre jutnak, lerakódnak és kőzetekké alakulnak. így jönnek létre az üledékes kőzetek. A kavics a leggyakrabban a víz által szállított, lekoptatott kőzettörmelék. Az aprószemű homokot a víz és a szél is szállítja. Ha a szállító közeg valamilyen akadályba ütközik vagy ereje csökken, a sodródó kőzetszemcsék lerakódnak, a homokból homokbuckák épülnek. A felhalmozott és a növény által megkötött porból miatt lösz képződött. Sok sok millió évvel ezelőtt a mai szárazföldek jelentős részét tengerek borították. A tengerben halak és mészhéjjel borított állatok, közöttük kagylók és csigák, a szilárd meszes vázak megmaradtak és a mélybe süllyedtek. A tengerfenéken vastag rétegekben felhalmozódtak, összetömörödtek, és más leülepedő anyagokkal együtt kőzetté , mészkővé váltak. A legtöbb mészkőben jól láthatók a kagylók, csigák héjának maradványai. A mészkő hazánk egyik leggyakoribb hegységalkotó kőzete! Üledékes kőzet a kőszén is, évmilliókkal ezelőtt elpusztult erdők maradványaiból képződött. Az elhalt növényi részeket befedte az iszap. Az egyre mélyebbre kerülő maradványok nagy nyomás hatására évmilliók alatt értékes szénné alakultak. A legidősebb és a legértékesebb a feketekőszén, elégetésekor sok hő szabadul fel, ezért jó minőségű fűtőanyag. A barnakőszén karcolata barna, mert kevesebb szenet tartalmaz, elégetésekor kevesebb hő keletkezik. A kőolaj és a földgáz apró tengeti növények és állatok maradványaiból alakult ki. Az ásványok A kőzetek nem egynemű anyagok, hanem sokféle anyagból állnak. Egyes kőzetekben azonban megfigyelhetők szabályos szerkezetű, jellegzetes színű részek is, ezek az ásványok. Az ásványok közé tartozik például a kvarc és a kősó. Azokat az ásványokat, amelyekből különböző fémeket állítanak elő, érceknek nevezzük és ezek fontos ipari nyersanyagok. Az alumíniumból a bauxit nevű érc feldolgozásával állítják elő.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jobbágy Dániel: Kőzetek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 13
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 14
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna