D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : nandorfehervari_csata.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nándorfehérvári csata
B e s o r o l á s i   c í m : Nándorfehérvári csata
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Rozgonyi
U t ó n é v : Attila
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-03-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2015-02-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezi létrehozásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Rozgonyi Attila
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ostrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mehmed (Oszmán Birodalom: szultán), II. (1432-1481)
V I A F I d : 86538783
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Szilágyi Mihály (1400?-1460)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hunyadi János (1407-1456)
V I A F I d : 8182172
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Dugovics Titusz (?-1456)
V I A F I d : 13960929
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Giovanni da Capistrano (1386-1456)
V I A F I d : 72188800
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nándorfehérvár
G e o N a m e s I d : 792680
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1456
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Nándorfehérvári csata Készítette: Rozgonyi Attila A város elnevezése A város elnevezésében a nándor kifejezés az Árpád-kori bolgárokat jelölte a magyar nyelven. Tőlük foglalták el, a stratégiailag fontos, a Duna és a Száva összefolyásánál épített várat, illetve települést. Nándorfehérvárral szemben épület Zsarnó (a szláv nyelveb Avala, míg törökül Havala) vára. Szapolyai János tett sikertelen kísérletet elfoglalására a XVI. században. Nándorfehérvár A nándorfehérvári csata előkészületei Az oszmán uralkodó, II. Mehmed szultán kihasználva a magyar nemesség egymás elleni viszályát, zűrzavaros belpolitikai helyzetet, úgy döntött, hogy 1456. nyarán hazánk ellen indít hadjáratot. Célja Nándorfehérvár elfoglalása, amely az ország belseje felé vezető utat védte. -Az 1389. júniusában megvívott rigómezei (Koszovó polje) csata után foglalták el az oszmánok a Szerb Fejedelemség területét. Így a Magyar Királyság szomszédos lett a Portával. - A török szultán három évvel korábban, 1453-ban vette be Bizáncot. Csak idő kérdése volt, mikor fordulnak a Magyar Királyság ellen. 1456. június-júliusában aztán bekövetkezett amitől régóta tartott az ország vezetése. A török hadak hazánk elfoglalására indultak. Nándorfehérvár őrzésével az ország vezetése Szilágyi Mihályt (Hunyadi János sógora) és csak néhány ezer katonát bízott meg. A törökök a gyors katonai sikerükben bíztak. Szilágyi Mihály A várvédők vezetője II. Mehmed szultán A háború kibontakozása Ahogy megérkezett a török hadjárat híre, Hunyadi János azonnal toborzásba kezdett. Mintegy húsz - huszonötezer fős hadserege élén megindult a vár felmentésére. Szemben az oszmán haderő, mint egy százezer főt számlált. Az oszmánok, ahogy a vár alá értek, hadi gályáikat összeláncolva körül zárták a várat, hogy oda kívülről segítség ne tudjon bejutni. Ez után a török ágyútűz alá vette a várat. Majd rohamot vezetett a vár őrsége ellen. Már a győzelemre készültek a szultán hadai, mikor Hunyadi János 1456. július 14-én csapatai élén az ostromlott vár alá ért. Hunyadi János (1407-1456) a legnagyobb törökverő Ostromgépek A török seregnek napokba telt míg a vár ostromát előkészítették Hunyadi meg érkezik a várba Hiába a török gályazár, Hunyadi ezt áttörve bejutott a várba, hogy segítséget nyújtson az őrségnek. Hunyadi az egyre csüggedő katonákba lelkesedést öntött, akik ez után sokszoros túlerővel szemben is hősiesen védték Nándorfehérvárt. Török krónikások is megemlékeznek Dugovics Tituszról, aki magával rántotta a mélybe a török zászlót kitűzni akaró janicsárt. Ez csak tovább fokozta a magyar katonák harci kedvét. Mindent eldöntő győzelem Hunyadi felmentő seregének egy része a Száva felől zárta el a török visszavonulási útvonalát. A megrémült, és most már zavarodott oszmán seregeket a magyarok visszaszorították. Majd 1456. július 22-én Kapisztrán János ferences szerzetes vezetésével a magyar katonák kitörtek a várból és szétverték az ostromló hadakat. Az eseményt a magyar hadtörténelem - tekintettel kivívásának körülményeire, hosszú távú következményeire, illetve nemzetközi jelentőségére - az egyik legjelentősebb magyar győzelemként tartja számon. A győzelem mintegy hetven évre megállította a törökök további európai terjeszkedését és a Magyar Királyság meghódítására irányuló próbálkozását. Az esemény tiszteletére a mai napig a keresztény világban a déli harangszó emlékeztet.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bárczay Oszkár: Nándorfehérvár ostroma és fölmentése 1456-ban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nándorfehérvár látképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 23
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna