D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_10_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Jedlik Ányos
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Jedlik Ányos
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1800-1895
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 3. sz. (1896. január 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Jedlik Ányos (1800-1895)
V I A F I d : 79051505
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pedagógus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzetes
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Jedlik Ányos
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Jedlik nemcsak kiváló természettudós volt, hanem egyszersmind nevezetes feltaláló is. Találmányai közül először szódavízgyártó készülékét, a szifont említjük, mely ma óriási mennyiségben van forgalomban, de vajmi kevesen tudják, hogy azt az elhunyt öreg benczés tudós találta föl. A dynamo-gépek elvét Jedlik állította föl, s egy készüléke máig is ott van az egyetem fizikai intézetében. Az ő találmánya a elektro-mágneses forgó is, melynek eredetije a pannonhalmi múzeumban láható. Ugyancsak az ő találmánya az u. n. osztógép (eredetije szintén Pannonhalmán látható), mely tökéletesség dolgában az azóta keletkezettekkel máig is versenyez. Ennek a gépnek az a sajátsága, hogy igen kis távolságra igen sok vonalat húz egy gyémánttű segélyével, így 1 milliméternyi térre egy üveglapra 600-1000 vonalat képes húzni. Az egyetemen a Jedlik által e gépével készített üveglapokkal, u. n. üvegrácsokkal eszközölnek még ma is fénytani kísérleteket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 3. sz. (1896. január 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Jedlik Ányos
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A győri Benczés Főgimnázium irodalmi ünnepélyének meghívójából : Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Jedlik Ányos
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 870x1432 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet