D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_272_pix_Oldal_19_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Madagaszkári képeinkhez
B e s o r o l á s i   c í m : Madagaszkári képeinkhez
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Szánthai
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-12
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 15. sz. (1896. április 12.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : harci cselekmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Madagaszkár
G e o N a m e s I d : 1062947
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ütközet a pahaválokkal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon közlemény kapcsán, melyet Szántkai István fiatal festő hazánkfia küldött lapunknak Madagaszkárból, hol a franczia hadügyi kormány külön engedélyével tartózkodik a szigetet megszálló franczia hadseregnél, ugyancsak a festő eredeti fölvételei alapján bemutatjuk a Tanimandri melletti ütközetben résztvett tisztek arczképeit is, a melyek annyival inkább érdekesek, mert alig van rá eset, hogy egy ütközetben az egyik fél majdnem csupa tisztekből áll. Az oroszlánrész minden esetre Gonard ezredest, Legrand kapitányt és Courtin hadnagyot, valamint Dureau, Clement, Guitton, Houet katonákat illeti meg." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 15. sz. (1896. április 12.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Antananarivo, Madagaszkár fővárosa : Kapuőrök a királyi palota előtt
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1617x1088 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet