D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 389_488_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Díszmagyar öltözetek az ezredévi ünnepélyeken
B e s o r o l á s i   c í m : Díszmagyar öltözetek az ezredévi ünnepélyeken
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 27. sz. (1896. julius 5.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Pejacsevich Tivadar (1855-1928)
V I A F I d : 267509028
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Pejacsevics Tódor Horváthország zászlajával
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nagyon magára vonta a néző közönség figyelmét gróf Pejacsevics Tódor, ki a díszmenetben Horvátország zászlaját vitte, fényes díszmagyarban s pompás fölszerelésü lovon, melyet a történelemből ismert báró Trenk egykori pandúrjainak díszruhájába öltöztetett két csatlós vezetett. Pejacsevics Tódor grófról följegyezzük ez alkalommal a következő adatokat: gróf Pejacsevics László, egykori horvát bánnak a legidösb fia s mint ilyen, a családi majorátus örököse. Kiváló nevelésben részesült. Jogot végzett a budapesti egyetemen, hol jogtudorrá is fölavattatott. Külföldi egyetemeket is látogatott. Mint igen képzett ifjú haza térvén, a közpályára lépett oly szándékkal, hogy tehetségeit és munkásságát szűkebb hazájának, Szlavóniának szentelje. Gróf Khuen-Héderváry Károly horvát bán, kinek buzgó hive s benső barátja, 1866-ban Verőczemegye főispánjává neveztette ki, mely hivatalát oly tapintatosan és oly szakértelemmel tölti be, hogy közelebb az egész Verőczemegye általános lelkesedéssel ünnepelte meg főispáni működésének tizedik évfordulóját. Népszerűségét nagyon gyarapítja bájos neje, Vay Lilla grófnő, ki Szlavónia társadalmi éleiében szintén vezető szerepet visz. Gróf Pejacsevics Tódor a magyar államhoz való ragaszkodás ébrentartásával igen tapintatosan össze tudja egyeztetni a szűkebb haza iránti szeretetet, s a békés haladásnak és a testvéri egyetértésnek első és legbuzgóbb bajnokai közé tartozik." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 27. sz. (1896. julius 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1121x919 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet