D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 797_873_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara palotája
B e s o r o l á s i   c í m : Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara palotája
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-09-28
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 43. évf. 50. sz. (1896. deczember 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kereskedelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : iparkamara
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Miskolc
G e o N a m e s I d : 717582
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Miskolczi Kereskedelmi és Iparkamara palotája
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A palota ünnepélyes fölavatása nov. 29-ikén ment végbe. Megjelent b. Dániel Ernő kereskedelmi miniszter Vörös László államtitkárral, a minisztérium több tisztviselőjével. Borsodmegye, Miskolcz városa, a szomszédos hatóságok, az összes hazai kamarák képviseltették magokat. Borsodmegye székhelyének egyik legkiválóbb és jóhatású középülete a palota, mely Könyöki és Tamás fővárosi építészek terve szerint készült. A kamara áldozatkészségét a kormány is támogatta. A díszterem, hol a megnyitó ünnepélyen Badványi István elnök, b. Dániel miniszter beszédei hangzottak a többi ünnepi szónoklattal együtt, művészi ékítéssel is el van látva. Mennyezetére Nagy Lázár, budapesti festő tanár az ipar, kereskedelem és kultúra jelképes csoportjait festette, három külön képen, az életnagyságnál nagyobb alakokkal. Ezek igen emelik a szép helyiség által keltett hatást, s festészetünknek is figyelemreméltó művei." (Forrás: Vasárnapi Ujság 43. évf. 50. sz. (1896. deczember 13.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Miskolci látkép / fényképész varpad
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 991x703 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet