D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug3_18.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bél Mátyás (1684-1749): Notitia Hungariae c. könyvéből Mikoviny Sámuel (1700-1749) fametszete
B e s o r o l á s i   c í m : Bél Mátyás (1684-1749): Notitia Hungariae c. könyvéből Mikoviny Sámuel (1700-1749) fametszete
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Frankfurti Könyvvásár
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : tervező
B e s o r o l á s i   n é v : Vagyóczky
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121496242
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Mikoviny
U t ó n é v : Sámuel
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1700-1750
V I A F I d : 50073132
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-01-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1999
S o r o z a t : 1999. Frankfurti Könyvvásár
T e c h n i k a : ofszetnyomat, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudományos munka
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1999-2001
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1999. FRANKFURTI KÖNYVVÁSÁR
50-es ívekben nyomva.
Ofszetny. 12 F. fog.
T.: Vagyóczky Károly (keret)
Á 1999. szept. 9.-2001. dec. 31.
P 200 000 fog.
4512 4560 40 Ft Bél Mátyás (1684-1749): Notitia Hungariae c. könyvéből Mikoviny Sámuel (1700-1749) fametszete 300,- 150,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bél Mátyás magyar evangélikus lelkész, tanár és író, polihisztor. 1701-től Pápán volt nevelő, majd 1702-től Besztercebányán bölcsészeti, 1704-től a hallei egyetemen teológiai, közben történelmi és államismereti tanulmányokat folytatott. August Hermann Francke (1663-1727) német evangélikus teológus mellett ismerkedett meg az ortodoxiával szemben, a tartalmasabb cselekvő keresztény életre helyező, annak megvalósításáért küzdő protestáns mozgalommal, a pietizmussal. Három éves peregrinációja illetve hallei egyetemi évei során főleg Christophorus Cellarius német filológus (1638-1707) földrajzi-történeti szemlélettel valamint a felvilágosult abszolutizmus ideológiai előkészítőiként jelentkező Christian Thomasius német jogász és filozófus (1655-1728) és Gottfried Wilhelm Leibniz német filozófus filozófiája hatott rá. 1708-tól 1719-ig rektor, tanár, líceumi igazgató és lelkész Besztercebányán és Pozsonyban. Tanári és lelkészi pályája során pietista szellemben oktatott. Munkássága rendkívül kiterjedt. Számos tudományos teológiai, pedagógiai, nyelvészeti és történeti-földrajzi munkák egész sorát hagyta az utókorra. Új alapokra helyezte a latin oktatását, tankönyveket szerkesztett, imakönyvet és verseket írt. Tudományos munkáit latinul írta, egyházi műveiben, prédikációiban, alkalmi verseiben a magyar, német és szlovák nyelvet használta. Külföldi akadémiák és tudós társaságok választották tagjaik közé Londonban, Berlinben stb. Az első osztrák tudományos társaságnak alapító tagja volt. Főbb művei: Compendium, avagy rövid summája az egész keresztény tudománynak (1713), Újszövetség (1717), 10 vármegye ismertetése 5 kötetben Mikovinyi Sámuel építész, térképész, rézmetsző (1700-1749) térképeivel, Adparatus ad historiam Hungariae (1735-46), Tractatus de re rustica Hungarorum, Magyarország népének élete 1730 táján, A magyarországi halakról és azok halászatáról stb. (MNL.3k.497 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bél Mátyás: A Nova Posoniensia című latin hirlap első ismeretes száma 1721 július 30-ról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1270x840 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn