D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : aug5_08.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Rákóczi Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Rákóczi Ferenc
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Festmények (XIV.) - II. Rákóczi Ferenc (III.)
M i n ő s í t ő : összefoglaló cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Mányoki
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1673-1757
V I A F I d : 118803228
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2012-01-23
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : bélyeg
A   t í p u s   n e v e : festmény
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Budapest : Magyar Posta, 1976
S o r o z a t : 1976. Festmények (XIV.) - II. Rákóczi Ferenc (III.)
T e c h n i k a : mélynyomás, fésűsfogazat
T í p u s : bélyeg
C í m : Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye
S z e r z ő : [szerkesztő] Hevesi Erzsébet, Vermes Anna
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Szerk.], [2012]
T í p u s : bélyeggyűjtemény
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A Magyar Posta Zrt. engedélyével.
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Magyar Posta Zrt.
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett.
T É M A 
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : bélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postabélyeg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735)
V I A F I d : 120726363
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1976
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1977
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1976. FESTMÉNYEK (XIV.) - II. RÁKÓCZI FERENC (III.)
II. Rákóczi F. (1676-1735) születésének 300. évfordulója alkalmából.
20-as ívekben nyomva.
Mélyny. 12 1/4 F. fog.
Névérték: 5,- Ft
Á 1976. márc. 27.-1977. dec. 31.
PM 423 225 fog. 4 535
3108 3114 5 Ft Mányoki Ádám (1673-1757): II. Rákóczi Ferenc 150,- 60,-
(Forrás: Magyar Posta- és Illetékbélyeg Katalógus)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Felsővadászi II. Rákóczi Ferenc magyar főnemes, a Rákóczi-szabadságharc vezetője, erdélyi fejedelem. 1704-ben Gyulafehérváron erdélyi fejedelemmé választották és így ő volt az utolsó aki betöltötte ezt a tisztséget. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mányoki Ádám magyar festő. Református, sokgyermekes lelkész-család Észak-Németországban nevelkedett fia. Rövid ideig a holland iskolázottságú Andreas Scheitz tanítványa volt, a reprezentatív arcképfestéssel Nicolas de Largilliére francia festő és Antoine Pesne francia festő művein keresztül ismerkedett meg. 1703-ig Hamburgban, 1703-7 között Berlinben a porosz udvar számára dolgozott. Rákócziné arcképének megfestése után Rákóczi udvari festője lett. 1709-ben Rákóczi Hollandiába küldte tanulmányútra. Utazásának művészi eredményei II. Rákóczi Ferenc 1712-ben Lengyelországban készült portréján, a magyar barokk arcképfestészet legszebb alkotásán összegződnek. 1714-24 között Erős Ágost lengyel király (ur. 1697-1706) varsói és drezdai udvarában dolgozott, portrékat festett a dessaui hercergi családról I. Lipót, Henriette hercegnő, Detre herceg - valamint a királyi kegyencnőkről - Montmorency hercegnő stb. A Habsburg udvarban készült VI. Károly, a gyermek Mária Terézia és Mária Anna képmása 1723-ban. Második magyarországi tartózkodása 1721-34-ig tartott. 1734-ben végleg visszatért Németországba, Drezdában telepedett le, ahol az udvar tagjait és a város nemeseit örökítette meg. Hosszú pályafutása alatt nagyobb eltéréseket műveiben nem lehet felfedezni. Korai művei közül kiválóak: Önarcképe és II. Rákóczi Ferenc, majd Bercsényiné, Fleming gróf arcképei stb. Kiválóak a dessaui hercegi családról készített arcképei is. Gazdagabb formálású és színahtású művei a Gotter gróf, Mária Josepha. Hazai tartózkodása alatt festett művei a magyar családi képsorozatokhoz alkalmazkodó, provinciálisabb művek. Ilyenek: Ráday Pál és családja, Podmaniczky János és családja, Jeszenák Pál, Esterházy Pál portréja stb. Késői képei közül Werthem góf, Swihowsky báróné, a Jelmezes kisfiú és a Jelmezes kislány, valamint a legszebb, legérettebb A. Thiele festő arcképe. Művészete érdekes színt jelent a közép- és keleteurópai udvari művészet történetében. Mányoki Ádám a barokk arcképfestészet kiemelkedő tehetségű mestere volt. (Műv.L.1967.3k.236Ö., MNL.12k.664 o.) (Forrás: Hevesi Erzsébet és Vermes Anna bélyeggyűjteménye (Augusztus) https://mek.oszk.hu/10200/10292/)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Rákóczi Ferencz : (1676-1735)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1036x1348 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 600 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn