D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_17_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti posta
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti posta
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A budapesti főposta épületének Zsibárus-utczai bejárata
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 3. sz. (1897. január 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : külső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : postahivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postai szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti posta
A budapesti főposta épületének Zsibárus-utczai bejárata
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ez az épület a királyi főposta.
Sietséggel jön-megy ott a közönség, sürög-forog a sok hivatalnok és alkalmazott, nyüzsögve robognak ki és be a postakocsik, pedig a főposta csak felvételi szolgálatot teljesít és csak levélpostai küldemények kézbesítésével foglalkozik és kivüle a székes főváros területén még 45 postahivatal, illetőleg távirdával egyesített postahivatal áll a közönség rendelkezésére.
Egyik legérdekesebb osztálya a főpostának a levélposta-továbbító osztály. A továbbító osztálynak az a feladata, hogy a székes főváros területén föladott, nemkülönben a Budapesten átmenő közönséges és ajánlott levelezést útirányok, vonalak, rendeltetési helyek szerint szétosztva továbbítsa, - valamint a szélrózsa minden irányából Budapestre szóló közönséges és ajánlott leveleket átvegye és kézbesítésre előkészítse.
A továbbító osztálylyal szerves kapcsolatban van a levélleadási osztály, mely a székes főváros IV-IX. kerületébe szóló összes közönséges és ajánlott levelezést kézbesíti a hivatalos levelek, továbbá a fiókbérlők levelezésének kivételével. Azonkivűl még a budapest-vári és a budapest-vizivárosi I. számú posta- és távirdahivatal is kézbesít levélpostát.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A levélhordók terme a budapesti főpostán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A budapesti főposta épülete, a Gránátos- és Zsibárus-utcza sarkáról tekintve
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1659x1348 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna