D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_080_pix_Oldal_20_Kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : A budapesti posta
B e s o r o l á s i   c í m : Budapesti posta
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A belső udvarok egyike a Verseny-utczai postakezelési épületben
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épületrész
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 3. sz. (1897. január 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Szolgáltatóipar, belkereskedelem
A l t é m a k ö r : Postai szolgáltatások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postahivatal
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : postai szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézbesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levélkézbesítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A budapesti posta
A belső udvarok egyike a Verseny-utczai postakezelési épületben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Már a nyolczvanas években oly nagy lett a főváros területén kézbesítendő csomagok, pénzeslevelek és postautalványok szaporodása, hogy a főposta-palota helyiségei elégteleneknek bizonyultak a forgalom végrehajtására.
Ujabb helyiségekről kellett tehát gondoskodni, így egy időre a csomagok leadása a Rostély-útczában a Károly-kaszárnyában húzódott meg. Azonban a bajon ezáltal csak ideig-óráig volt segítve, mert a szolgálat más ágai is rendkívül megnövekedtek.
így létesült a Verseny-útczában, az u. n. postakezelési épület, mely 2770 öl területen mintegy 300,000 frt költséggel épült.
Ezen épületben van elhelyezve a kézbesítő postahivatal, a keleti pályaudvari mozgóposta-főnökség, a rovatoló postahivatal és a nyomozó postahivatal.
Minden olyan csomag, pénzeslevél, vagy postautalvány, mely bárhonnan a főváros területére szól, a kézbesítő hivatalhoz küldetik.
A hivatali helyiségben 6 átvételi terem van, melyekben a csomagok, útirányok szerint elkülönítetten kezeltetnek azonkívül van ott egy körülbelül 40 méter hosszaságú tágas terem, melyben minden kézbesítőnek külön rekesze van.
Másik képünk az üvegtetővel fedett udvarok egyikét szemlélteti, rakott tolókocsikat gördítő szolgákkal.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 17.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta: A budapesti főposta épületének Zsibárus-utczai bejárata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti posta : A Verseny-utczai postakezelési épület a kocsipark egy részével
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1648x1086 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna