D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_03_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Kuria épülete a Ferencziek-terén a lebontás előtt
B e s o r o l á s i   c í m : Kuria épülete a Ferencziek-terén a lebontás előtt
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Divald
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1830-1897
V I A F I d : 223446674
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 6. sz. (1897. február 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : lakóépület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Kuria épülete a Ferencziek-terén a lebontás előtt
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kúria a régi Pest igazi nevezetessége volt, ugyanazon semmit mondó, unalmas kifejezésű épület, mint a többi középület. Hosszú, egyemeletes ház, melynek földszinti ablakán a gyermek is benézhetett. Egykor még kidüleszkedő rostély is védte ablakait. Udvara zöld és tágas, szobái, termei alacsonyak, folyosói szűkek, mint a zárdákban szokott.
Sok minden volt ez az épület, mely 1723-ban épült a Kúria és Hétszemélyes-tábla számára. De egy ideig a század éltjén helyet adott az egyetemnek is. Az egyetemnek köböl faragott czímere ott is maradi homlokzatán, mígnem az épület lebontás alá került. A bíróság jelszavát: "Justitia regnorum fundamentum" utólag tettek oda egy vörös kőlapra városház újjáépítése alatt a polgármesteri városbírói hivatal. Ez alatt a Kúria és Szeptemvirális tábla az Uri-utcza és Zsibárus-utcza sarkán most is régi állapotban levő Laffert-házban osztotta az igazságot. 1838-ban az árvíz öntötte ki a bírákat, s úgy tönkretette a hivatalos helyiségeket, hogy csak két esztendő alatt tudták helyre hozni.
A szabadságharc után a császári főtörvényszék költözött bele. mígnem 1861-ben újra a két főbíróság foglalta vissza. Egész 1868-ig, mikor az. igazságagy reformjai megkezdődtek, a Kúria palotája elég volt a czélra, de azontúl már szűk.
Hozzávették tehát a Kúria palotájához épült Kovács-féle házat a Sebestyén-téren. Most ezzel együtt bontották le az egész épület-tömeget, melyet a Ferencziek-tere, a Kuria-utcza (nem rég még iskola-utcza) és Sebestyén-tér határol. A negyedik oldalán levő magánházakat szintén a pusztulás várja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. február 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hauszmann Alajos: A budapesti igazságügyi palota - A királyi Kuria díszterme
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hauszmann Alajos: A budapesti igazságügyi palota - Az első emeleti folyosó
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Kuria épületének lebontása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1687x1074 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna