D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 081_176_pix_Oldal_35_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A görög hadsereg egyenruházata
B e s o r o l á s i   c í m : Görög hadsereg egyenruházata
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Lovas
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Vadász
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Műszaki katona
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gyalogos, tábori felszereléssel
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tábori tüzérség
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gyalogos díszben
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Hegyi tüzér- és vadásztiszt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Tengerész
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Gyalogsági tiszt
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-06-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 10. sz. (1897. március 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadsereg
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadsereg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyenruha
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fegyveres testület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A görög hadsereg egyenruházata
Lovas. Vadász. Műszaki katona. Gyalogos, tábori felszereléssel. Tábori tüzérség.
Gyalogos díszben. Hegyi tüzér- és vadásztiszt. Tengerész. Gyalogsági tiszt.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A görög hadsereg e század húszas éveitől kezdve alakult és sok változáson ment keresztül, míg végre 1892-ben franczia és bajor katonai oktatók vezetése alatt végleges szervezethez juthatott. A mondott évben kerekedett ki a mai szervezet az 1878-ban kimondott általános hadkötelezettség alapján. A hadkötelezettség a 21-ik évvel kezdődik és 30 évig tart úgy, hogy a besorozott a rendes hadseregnél 2 évig, a tartalékban 10 évig, a territoriális rendszerű seregnél 8, ennek tartalékánál pedig ismét 10 évig tartozik a hadsereg kötelékébe.
Legfőbb hadúrosztály (Larissa, Missolunghi, Athene székhelylyel) van alárendelve.
Az egyenruházat franczia mintára készül csupán a vadászok hordanak nemzeti viseletet. A gyalogságnak Gras-féle puskája, a lovasságnak ugyanolyan rendszerű karabélya van a tüzérség rendes ágyúi 8,7, hegyi ágyúi 7,5 centiméteresek. Vára Görögországnak csak egy van: Nauplia, ezenkívül néhány váracsa és őrtelepe Volo és Piraeus mellett. Ezek Krupp-féle ágyúkkal vannak fölszerelve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. márczius 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A hadsereg uj egyenruházata
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A japáni hadsereg
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A khinai hadsereg és fegyveres boxerek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x734 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna