D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_06_Kep_0003.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török-görög harcztérről
B e s o r o l á s i   c í m : Török-görög harcztérről
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Larissza
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 18. sz. (1897. május 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A török-görög harcztérről
Larissza
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Larissza különösen kedvencz tartózkodási helye volt az előkelő és gazdag török földbirtokosoknak. A larisszai kerületben ugyanis a legnagyobb és leggazdagabb csiftlikek (nagy földbirtokok) terülnek el. Mikor az ember közel ér Larisszához, már távolból feltűnnek a nagy kényelemmel berendezett nyári lakások díszes kertekkel környezve, mindmegannyi bizonyítéka a jóllétnek. A város maga számos karcsú minaretjével, püspöki rezidencziájával, szép gimnáziumával a szemlélőre a legjobb benyomást teszi, különösen, mikor a Penée folyón át kocsin látogatunk el oda. A kis Penée folyón köhid vezet át kilencz nagy oszloppal, melyet egy maczedóniai zizdár nagy ügyességgel és bámulatos szabatossággal épített. Különösen feltűnik a metropolita palotája és a nagy székesegyház mind a kettőt magas fal környezi, a melyen belül számos archeológiai becsű kőemlékeket őriznek. Mindmegannyi hirdeti a görög nemzet hajdani dicsőségét. Azonban ez a város épen úgy, mint a többi thesszáliai az utóbbi időben eredeti jellegéből kivetkőzött, mert a mohamedán elem legnagyobb része nem tudván beleszokni az új politikai állapotokba, lassanként elhurczolkodott messzeföldre, Kis-Ázsiába. Nagyon kis része maradt vissza. Az utóbbi években nagyon is megérezte a vagyonos osztály és a munkáskezek hiányát. Ujabbi föllendülését csakis a vasúti összeköttetés által remélik elérni.
Larissza mindig fontos katonai pont volt, mert abban a völgykatlanban fekszik, mely a Pindus hegylánczolatot az Olympusztól elválasztja.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Görögország
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török-görög harcztérről: Trikala
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A török-görög harcztérről : Vóló kikötője
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1146x436 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna