D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_11_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A török-görög háborúból
B e s o r o l á s i   c í m : Török-görög háborúból
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A "Messudije" török hadihajó elindulása az Aranyszarv-öbölből
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 19. sz. (1897. május 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : háború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengerhajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törökök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Konstantinápoly
G e o N a m e s I d : 745044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Törökország
G e o N a m e s I d : 298795
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A török-görög háborúból
A "Messudije" török hadihajó elindulása az Aranyszarv-öbölből.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A görög-török háborúban egyik nevezetes lépés volt a küzdő felek hajóhadainak mozgósítása. A görögök Epirusz megtámadására az artai tenger-öbölbe küldöttek hajóikat, melyek egy része április 18-án délelőtt meg is kezdte az ambraktai kisebb öbölből Preveza török erősség bombázását, mig négy ágyú-naszád Salachora kikötőhelyre tüzelt, hogy ágyúzásának fedezése alatt akadálytalanul partra szállhassanak és szárazon szintén Preveza ellen nyomulhassanak az oda rendelt görög csapatok.
A török hajóhad csak a görögök ezen támadása után mozdult meg. Először is a konstantinápolyi Aranyszarv-öbölben állomásozott "Messudije" nagy hadihajó szedte föl vasmacskáit, hogy útra keljen s illetőleg vezetője legyen az utána következett többi hajónak. Az elindulást, mely nem minden nehézség nélkül történt meg, igen sok nép nézte úgy a szárazról, mint kisebb helyi hajókról. A hajóhad egyelőre Saloniki felé vette útját, melyet a görögök szintén fenyegettek ott azonban az eddigi értesülések szerint még nem találtak tenni valót a török hadihajók. Most valószínűleg a thesszáliai Voló kikötő felé közelegnek, melyet a száraz felől már hatalmába ejtett Edhem pasa győzedelmes hadserege. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 9.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Taylor : A török-görög harcztérről - Kalabaka város Thesszáliában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1304x833 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna