D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 277_376_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pozsonyi koronázási emlékszobor leleplezési ünnepélye
B e s o r o l á s i   c í m : Pozsonyi koronázási emlékszobor leleplezési ünnepélye
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A király megérkezése a koronázási térre az udvari díszsátor elé
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-09
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 21. sz. (1897. május 23.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Friedrich, Erzherzog von Österreich (1856-1936)
V I A F I d : 47559295
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pozsony
G e o N a m e s I d : 3060972
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. május 15.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pozsonyi koronázási emlékszobor leleplezési ünnepélye
A király megérkezése a koronázási térre az udvari díszsátor elé
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az emlékmű, mint már köztudomású, egy szoborcsoport, melynek fő alakja a koronás fővel lóháton ülő Mária Terézia, a ma uralkodó Habsburg-Lotharingi ház ősanyja, kinek paripája mellett jobb felől egy kurucz vitéz, bal felől pedig egy magyar főúr áll, mindannyi azon korszak hiven ábrázolt öltözetében.
Az emlékműnek valamint létesítése, úgy fölavatása is első sorban Pozsony város ügye volt, de a leleplezés a király szavaként is nemzeti ünneppé nőtt az által, hogy a város meghívása alapján a király Ő felségén és a királyi ház számos főherczegén és főherczegnőjén kivűl a törvényhozás, a kormány, az egyházi és katonai méltóságok, továbbá különféle hatóságok, tudományos és irodalmi testületek képviselői is megjelentek, kiknek seregét sok országnagy és a közös miniszterek megjelenése is gyarapította.
A királynak hat pompás fehér lótól vont hintaja a díszsátor előtt állott meg, mely ő Felsége és az udvar számára az emlékszoborral szemközt nemzeti lobogókkal ékesített árboezok közt volt emelve. Innen oldalvást a szobor mellett balra egy másik díszsátor állott, melyben az ugyanitt tartott tábori miséhez kellő oltár volt elhelyezve. A királyi sátor mögött a közönség részére lépcsőzetesen épített tribünök voltak emelve, a melyeken egyetlen egy hely sem maradt üresen. A sátortól jobbra a törvényhozás két házának tagjai, a zászlós urak és a miniszterek, balra pedig a törvényhatóságok és testületek küldöttségei sorakoztak a főpapság és a hadsereg minden fegyvernembeli főtisztjeinek egyenruháitól környezve és tarkítva. A tért a helyőrség sorfala zárta el a közönségtől.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 23.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fadrusz János: A pozsonyi koronázási emlékszobor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pozsonyi koronázási emlékszobor leleplezési ünnepélye: A bandérium elvonulása a koronázási emlékszobor körül a leleplezés után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1594x1169 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna