D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_32_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Wenckheim Frigyes gyermekeivel
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Wenckheim Frigyes gyermekeivel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strelisky 1894. évi fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 27. sz. (1897. július 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : családi kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Wenckheim Frigyes (1842-1912)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Friderika Mária (1873-1957)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Krisztina (1874-1970)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim József (1877-1952)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim László Ernő (1880-1956)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Pál Mária (1881-1945)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Mária Eugénia (1883-1968)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wenckheim Ilona (1885-1971)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1894
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Wenckheim Frigyes gyermekeivel
Strelisky 1894. évi fényképe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A grófi pár hét gyermeke közül kettő már szárnyra kelt: Friderika grófnő gr. Wenckheim Dénes, Krisztina grófnő pedig gr. Széchenyi Antal neje lett, s ez utóbbi pár már egy leányunokával is megajándékozta a még éltök delén levő nagyszüléket. Három fiuk már fiatalemberkorba lépett, két kisebb leányuk pedig most van serdülő korban.
(Forrás: vasárnapi Ujság, 1897. julius 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gróf Wenckheim Frigyes még javakorbeli férfi. 1842. okt. 20-án született Olaszországban, Milanóban, hol atyja, gr. Wenckheim Károly, mint a Radeczky-huszárok kapitánya élt nejével, gr. Radeczky Friderikával, a híres táborszernagy leányával. Közép- és felsőiskolai tanulmányait Győrött, Budapesten és Pozsonyban végezte. Két évig joggyakornok volt a kir. táblán s 1866-ban ügyvédi vizsgálatot tett. Családi állása és jogi műveltsége a politikai élet szereplői közé vitte. 1878-tól 1881-ig Gyula város országos képviselője volt, 1884 óta pedig a borosjenői kerületet képviseli, s a nemzeti párthoz tartozik.
Wenckheim Frigyes gróf 1872-ben nősült meg. Unokatestvérét, Wenckheim Krisztina grófnőt vette feleségül. Mikor pedig unokatestvérével, kihez a rokoni köteléken kivül a legnagyobb szeretet is csatolta, házasságra lépett: életének ezt a fontos eseményét azzal tette örökre emlékezetessé, hogy lakómegyéjét, Békést, egy százezer forintos alapítványú megyei árvaházzal ajándékozta meg, ezen kivül a magyar írók segélyegyletének 10,000, a pesti vakok intézetének, a váczi siketnémák intézetének és a békésmegyei közkórháznak 4-4 ezer forint alapítványt adományozott.
A minden tekintetben összeillő házasfelek közt a legszebb s legboldogabb családi élet fejlett ki, melyet a gondviselés hét gyermekkel (3 fiú, 4 leány) áldott meg, kik közül a legidősebb, József gróf, az újabban alapított családi hitbizomány örököse, ez idő szerint 17 éves.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. szeptember 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: A király Boros-Sebesi házigazdái - Gróf Wenckheim Frigyes
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : R. Hirsch Nelli: A király Boros-Sebesi házigazdái - Gróf Wenckheim Frigyesné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x818 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna