D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_40_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Viktória angol királynő jubileuma
B e s o r o l á s i   c í m : Viktória angol királynő jubileuma
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A királynő megérkezése a Szent-Pál-Székesegyház elé
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 27. sz. (1897. július 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tömeget ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Viktória (Nagy-Britannia: királynő) (1819-1901)
V I A F I d : 95738652
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Viktória angol királynő jubileuma: A királynő megérkezése a Szent-Pál-Székesegyház elé.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Valóban nagyszerű körmenetet rendeztek az angolok Viktória királynő uralkodásának 60-ik évfordulója alkalmából Londonban. A körmenet a királynő lakóhelyétől, a Buckingham-palotától indult ki s oda ért vissza, de útközben érintette London számos nevezetes helyét, a pompás St.-James-utczát, a Szent-Pál-székesegyházat, a Temple Bar nevű törvényszéki telepet, a parlamentházat, Westminster székesegyházat s más nevezetességeket.
A Szent-Pál-székesegyháznál, mely a City ősrégi nevezetes fő temploma, a canterburgi érsek, a londoni püspök s nagyszámú más előkelő egyházi emberek imával és áldásmondással fogadta a királynőt s ennek végeztével a nézőtömeg önkéntesen rázendítette az angol nemzeti dalt, a mire a menet újból útnak indult, most már a London-hidon át a Themze másik oldalára. S itt újból kezdődött az üdvözletek hosszú sorozata, mig végre az agg királynő visszatért palotájába s a meghatottságtól könnyezve ismételte az elinduláskor mondott szavait.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. julius 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő koronázási ruhájában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Viktória angol királynő jubileuma : A kenti herczeg, a királynő atyja
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1156x1595 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna