D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_46_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
B e s o r o l á s i   c í m : Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Kossuth-Lajos-utcza a lebontás előtt
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : A régi Cziráky-ház, a Diescher-ház és a Breher-palota
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Klösz 1892-iki fényképe
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Klösz
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1913
V I A F I d : 77250886
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 28. sz. (1897. július 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Várostervezés
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Házépítés
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 5. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1892
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei
Kossuth-Lajos-utcza a lebontás előtt
A régi Cziráky-ház, a Diescher-ház és a Breher-palota
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Kossuth - útczán csupa nagy házakat kellett lebontani. A pusztulásra itélt oldalon már csak egyetlen palota áll daczosan a régi helyén: a kupolás Dréher - palota, melyet alig tiz éve építettek, s mely a főváros egyik legnagyobb palotája. Ennek is le kell szedni az elejét, de a tulajdonossal még nem tudtak megalkudni. A többi házaknál gyorsan megy az átalakulás. A melyiknek homlokzata még fennáll, a mögött is készül az új palota. Az előrészt a boltok számára addig meghagyják, s majd akkor bontják el, ha beköltözhetnek a hátrább épülő új házba. Fényes palotákat emelnek itt mind. Két-három esztendő előtti fényképi fölvételek már csak a múlt emlékeit hirdetik. A Koronaherczeg-útcza és Ferencziek-tere sarkán az új büszke Cziráky-palotát már szinte megszoktuk, mintha nem is oly régen lett volna, mikor egyszerű emeletes ház állt azon a helyen. A mellette levő (a Granátos-útczáig terjedő) 3-emeletes Diescher-féle sarokháznak egyelőre csak a hátsó részét, meg az első része felső emeletét bontották le. A kereskedések megmaradnak benne, mig az új ház elkészül. E házban lakott hosszabb ideig a Pulszky-család, mikor a külföldről visszatért és ennek első emeletén lakott sokáig, még a 60-as évek idején Szilágyi Dezső.
(Forrás: Vasérnapi Ujság, 1897. julius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Belváros lerombolt és még lerombolandó részei : A Kuria-épület romjai és a Kossuth-Lajos-utcza eleje (1897 julius). A Cziráky-palota, a félig lebontott Diescher-ház és jobbra a Ferencziek temploma
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x766 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna