D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377_480_pix_Oldal_51_Kep_0001h.jpg
C Í M 
F ő c í m : A sziámi király látogatása Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Sziámi király látogatása Magyarországon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A gödöllői népmulatságból
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Paur Géza fényképfölvétele
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Paur
U t ó n é v : Géza
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1870-1945
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : 44. évf. 29. sz. (1897. július 18.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ázsiai országok történelme
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : találkozó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kulturális esemény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : kirándulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rama (Sziám: király), V. (1853-1910)
V I A F I d : 291253423
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : bál
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : néptánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyarok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csárdás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gödöllő
G e o N a m e s I d : 3052236
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897. junius 27.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A sziámi király látogatása Magyarországon - Paur Géza fényképfölvétele
A gödöllői népmulatságból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mikor a harmincz pár arató a búzakalászkoszorúval a király előtt elvonult, az aratók a maguk módja és szójárása szerint föl-fölkiáltottak : "Éltesse a jó Isten a felséges királyt!" stb., igy üdvözölvén, éltetvén az idegen fejedelmet. A gödöllői jószágigazgató intésére a czigány ráhúzott egy csárdást, a legények derékon fogták a naptól barna s az egészséges vértől piros arczú leányokat s tánczra perdűltek, bár a göröngyös földön, a buja fűben kissé nehezen esett kivágni a csárdás ütemét, szépen kiczifrázni a duhaj kiáltások mellé a csárdásnak a ropogóját. De azért sikerült mégis, bár a nagy melegben csúrom-vízig megizzadva, annyi tűzzel, elevenséggel és kecsességgel bemutatni a királynak a magyar tánczot, hogy gyönyörűsége tellett benne. Csak úgy nézte, csak úgy leste a perdülő párokat és csak úgy mosolygott hozzá, mint mikor oly nagyon tetszik az embernek valami, hogy szólni sem tud. Nem is beszélt, hanem belenyúlt a mellénye zsebébe és egy vadonat új százas bankót adott a népnek hadd mulassanak érte ők maguk, a hogy nekik tetszik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. julius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A sziámi király látogatása Magyarországon : Charun herczeg czimbalmozik a gödöllői népünnepen. Paur Géza fényképfölvételesziámi király és kísérete Bábolnán az anyaménes udvarán. A sziámi király, Paczolt József ezredes, a ménes parancsnoka. Paur Géza fényk
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: A sziámi király látogatása Magyarországon : "Gaga" telivér törzsmént bemutatják a királynak Kisbéren. Paur Géza fényképfölvétele
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paur Géza: A sziámi király látogatása Magyarországon : Kisbéren, a törzsmének istállója előtt. Paur Géza fényképfölvétele
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 832x516 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna