D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_15_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Segesvár
B e s o r o l á s i   c í m : Segesvár
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vágó Bertalan fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Vágó
U t ó n é v : Bertalan
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 18??-
V I A F I d : 121496051
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 31. sz. (1897. augusztus 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Segesvár
G e o N a m e s I d : 8436351
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Segesvár. - Vágó Bertalan fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Végűl bemutatjuk Petőfi utolsó napjának s hősi halálának színterét, a segesvári völgyet két képben, melyek a Nagy-Küküllő völgyének e részletét, a gyászos emlékű csata terét kelet és dél felőli fölvételben ábrázolják. Amannak a hátterében Fehéregyháza ködlik a Buni erdős hegyláncz alatt, emennek az előterében pedig Segesvár szélső házsorai ereszkednek le a Nagy-Küküllőig, melyen itt az országút egy födött fahídon halad át. Erről a pontról végig látni a völgyön egészen Fehéregyháza tájáig, hol a helység innenső oldalán domborodik az a nagy közös sír, s mellette még két kisebb sírhalom, melyekben több mint kétszáz honvéd s köztük a nemzet nagy költője is aluszsza örök álmát. A nagy közös sirdombot jelöli a most fölavatott egyszerű, de szép emlékoszlop, melynek tetején a turulmadár, régi őseinknek e bűbájos madara áll őrt a porladó hősök hamvai fölött.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. augusztus 1.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Segesvár (románul: Sighisoara, németül: Schäßburg, latinul Stenarum, szászul Schäsbrich) municípium Romániában Maros megyében. Szász szék központja, majd Nagy-Küküllő vármegye székhelye volt.
Marosvásárhelytől 45 km-re dél-délkeletre a Segesd pataknak a Nagy-Küküllőbe ömlésénél fekszik.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Segesvár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A segesvári völgy : A hol Petőfi elesett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1651x1151 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna