D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 481_580_pix_Oldal_33_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kozma Sándor
B e s o r o l á s i   c í m : Kozma Sándor
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 33. sz. (1897. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Igazságügy általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Kozma Sándor (1825-1897)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főügyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államügyész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kozma Sándor
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Leveldi Kozma Sándor (Kőröshegy, 1825. szeptember 2. - Budapest, 1897. augusztus 5.), a magyar királyi államügyészség megteremtője, első államügyésze.
Középiskolai tanulmányait Sopronban, Pécsett és Pápán végezte. Az ügyvédi oklevelet 1847-ben nyerte el.
1848. március 13-án Pozsonyban ő hirdette ki a bécsi forradalom vívmányait. Az 1848-as országgyűlésen Szegedy, s később a másik Somogy megyei követ, a radikális Madarász László oldalán volt országgyűlési segéd.
Képviselővé választották az 1861-es országgyűlésre, ahol tekintélyes szerepet vállalt, Deák-párti szellemben és irányban politizálva. 1867-ben osztálytanácsosnak került a Horvát Boldizsár által vezetett igazságügy-minisztériumba. Innen 1869 szeptemberétől az átszervezett Kúriara került, a legfőbb ítélőszéki osztály bírája lett.
1872-től, a királyi ügyészségi rendszer felállítása után budapesti királyi főügyész lett, ő lett az új szervezet megszervezője. Feladata nem csupán az ügyészi szervezet irányítása volt a budapesti, a győri és a pécsi ítélőtábla területén, de lényegében az ügyészség országos főnöke is lett, mivel a koronaügyészi állás hosszú (1900-ig tartó) átmeneti betöltetlensége miatt annak feladatait is ellátta, így hatásköre az egész országra kiterjedt. Feladata volt a fegyintézetek felügyelete és ellenőrzése, amit nagy körültekintéssel és hozzáértéssel látott el, ezért a "börtönök atyja"-ként is emlegetik.
1880-1893-ig a Tarnai János által szerkesztett Magyar Igazságügy című folyóirat főmunkatársa volt. Munkatársa volt A Pallas nagy lexikonának is.
1896-ban nyugalomba vonult. A király a Lipót-rend középkeresztjével tüntette ki.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Varga József: Kozma Sándor
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ellinger Ede: Kozma Ferencz : Ellinger Ede fényképe után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 925x1215 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna