D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_44_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Péchy Tamás
B e s o r o l á s i   c í m : Péchy Tamás
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Ellinger
U t ó n é v : Ede
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1840?-1920
V I A F I d : 148145542660196641924
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 39. sz. (1897. szeptember 26.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1868-1918
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Péchy Tamás (1828-1897)
V I A F I d : 262067265
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Péchy Tamás
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pécsújfalusi Péchy Tamás 1829-ben született előkelő családjának ősi birtokán, Alsó-Kázsmárkon, Abaújmegyében. Iskolázását a szülői háznál, egy jeles nevelő, Lukács Pál vezetése alatt kezdte meg, középiskolai tanulmányait pedig Eperjesen és Sárospatakon végezte, miközben Tompa Mihály volt a nevelője. Aztán jogi tudományokat végzett. 1848-ban mint még alig 20 éves ifjú tiszteletbeli fogalmazó lett Deák Ferencz minisztériumában de hivatalát csak rövid ideig folytatta, mert a kitört vihar magával sodorta s beállott honvédnek. Az egész hadjáratot végig szolgálta, miközben kapitányságig emelkedett. A fegyverletétel után elfogták s besorozták közlegénynek az osztrák hadseregbe, de innen hatalmas pártfogók közbenjárására félév múlva megszabadult. Hazatérte után birtokára vonult s ott gazdaságát vezette, de szorgalmas olvasgatással addig szerzett képzettségét is folyton gyarapította. 1857-ben vett nőül egy kiváló műveltségű hölgyet Menszáros Albertinát, s házasságukból több gyermek született.
Péchy Tamást az 1861-ik év szólította ki csöndes magányából. Megyei bizottsági tag lett, s a megye közügyei iránt való nagy érdeklődésével olyan népszerűségre emelkedett, hogy Abaújmegye 1867-ben egyhangú lelkesedéssel őt ültette első alispáni székébe. De e díszes állást csak egy évig viselhette, mert 1868-ban a szikszói kerület képviselővé választotta. Az országgyűlésen a balközépi ellenzékhez csatlakozott, mint Tisza Kálmánnak már régebben is lelkes pártfele. Később a kormánypárttal való fúzió alkalmával az új szabadelvű pártba lépett át és közmunka- és közlekedésügyi miniszter lett. Ez állásában öt évig és emlékezetes sikerrel működött.
1880-ban Szlávy József utódjául a képviselőház elnökévé választatván, ezt a tisztet tizenegy évig viselte, a mely idő alatt sok megtiszteltetésben részesült a király is 1883-ban a vaskorona-rend I. osztályával, majd pedig a valóságos belső titkos tanácsosi méltósággal tüntette ki.
1892-ben, mikor a téli választások után a képviselőház újra összeült, az elnökválasztásnál a szabadelvű párt b. Bánffy Dezsőt emelte az elnöki székbe. Péchy Tamás ezután is a pártban maradt az egyházpolitikai törvényjavaslatok tárgyalásáig. Akkor azonban gróf Szapáry Gyulával és néhány más elégedetlennel együtt kilépett a szabadelvű pártból és a pártonkivüliek kisded csoportjához csatlakozott, mely aztán pártelnökévé választotta.
Egész életén át igen érdeklődött egyháza, az ág. evangélikus felekezet ügyei iránt. A tiszai egyházmegyének hosszú időn át főfelügyelője volt, s mint ilyen, a leghatározottabb harczot folytatta egyháza körében azok ellen, a kik pánszláv ábrándjaikban ellenséges magatartást tanúsítottak a magyar állameszme iránt.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. szeptember 26.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az uj miniszterek
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goszleth : Péchy Tibor a transzváli háboruban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 732x1201 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna