D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 581_684_pix_Page_46_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet román királyné
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet román királyné
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Mándy
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1850?-1920?
V I A F I d : 220524739
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 40. sz. (1897. október 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Románia: királyné) (1843-1916)
V I A F I d : 12347721
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet román királyné
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erzsébet királyné egyik régi német herczegség uralkodó-házából született, 1843-ban. Atyja Hermann vuied-i herczeg volt. Már kora ifjúságában rajongott a tudományokért, költészetért s művészetekért különös vonzalommal viseltetett a nevelésügy iránt s már-már komolyan elhatározta, hogy tanítónővé lesz, midőn Károllyal megismerkedett, a kinek aztán 1869-ben nejévé is lett. A házasság igen boldog, de gyermektelen. Csak egyetlen kis leányuk született volt, de 4 éves korában ez is elhalt.
Erzsébet királyné, mint iró, világszerte ismeretes. Egész kis könyvtár már az, a mit, leginkább német nyelven, Carmen Sylva irói név alatt kiadott. Különösen érdekesek azon munkái, melyekben a román népköltészetet dolgozta fel, mint pl. "Peles meséi", "Kárpáti regék" s a "Neaga" czimű opera. Művei közül igen sok, a legtöbb európai nyelvre, magyarra is le van fordítva.
A költő-királyné műveit leginkább a magyar határhoz igen közel eső sinajai kastélyban irja, hol gyakran és szívesen fogad írókat és művészeket is. Rendkívül nyájas, egyénisége szinte elbűvölő erővel bir mindazokra, a kik a fejedelem költőnővel érintkezhetnek. A merre megfordul, nyomában mindenütt felébred az iránta való tisztelet és rokonszenv érzése, a mint ezt budapesti látogatása alkalmával is tapasztaltuk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. október 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Carmen Sylva (Erzsébet román királyné)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erzsébet özvegy román királyné
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A román királyi pár
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 704x810 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna