D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 801_889_pix_Page_34_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ormody Vilmos
B e s o r o l á s i   c í m : Ormody Vilmos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Forche
U t ó n é v : Roman
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
B e s o r o l á s i   n é v : Gálfy
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 51. sz. (1897. deczember 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Közgazdasági elméletek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ormody Vilmos (1838-1932)
V I A F I d : 3570222
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : közgazdász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : biztosításügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ormody Vilmos. - Koller utódai fényképe után.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ormody Vilmos 1838-ban született Miskolczon. Mint alig húsz éves ifjú lépett az 1857-ben keletkezett első magyar biztosító társaság kötelékébe. Korán fölismerték tehetségét s aránylag igen fiatalon lett a károsztály főnöke a központban, de azért sok idő telt bele, mig fáradozásai a megérdemlett jutalmat elnyerték. Ormody 1881-ben igazgató, alig tiz esztendővel ezelőtt pedig az igazgatótanács tagja lett. Most mint vezérigazgató-helyettes tényleges vezetője az Első Magyar Általános Biztosító Társaság összes ügyeinek. E mellett igazgatósági tagja a "Pannonia" magyar viszontbiztosító intézetnek, s alapítója és ez idő szerint elnöke a "Nemzeti baleset ellen biztosító társaság"-nak, stb. Fölemlítésre méltó az is, hogy ő vezette az első magyar vasúti kölcsön megszerzésének műveletét, mely a magyar biztosító társaság útján létesült s a melynek érdekében Ormody Vilmos személyesen érintkezett az ország nevezetesebb takarékpénztáraival.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 19.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ormody Vilmos (Miskolc, 1838. dec. 8. - Bp., 1932. dec. 7.): közgazdasági író. 1857-ben az Első Magyar Általános Biztosító Társ. alkalmazásába lépett, melynek 1881-ben ig.-ja, 1898-ban pedig vezérig.-ja lett. Nevéhez fűződik a Nemzeti Balesetbiztosító Társaság, az Erzsébet Szanatórium és a Budapesti Poliklinika Egyesület alapítása. 1906-tól tagja volt a főrendiháznak. Elhunyt felesége emlékére az MTA-n irodalmi alapítványt tett. A m. biztosításügy egyik szakképviselője volt. A biztosítási technika és jog körét felölelő tanulmányai és cikkei a hazai és külföldi biztosítási szaklapokban jelentek meg. - M. Emlékirat a biztosítási reform tárgyában (Bp., 1900).
(Forrás: https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC11371/11487.htm)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Benczúr Gyula: Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítóinak első alakuló közgyűlése 1857 julius 15
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 723x985 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna