D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_07_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A görög mozgalom vezérfiai
B e s o r o l á s i   c í m : Görög mozgalom vezérfiai
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Vasszosz ezredes, a krétai görög csapatok vezére
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Delyannisz, miniszterelnök
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Metaxas ezredes, hadügyminiszter
M i n ő s í t ő : alcím
E g y é b   c í m : Szkuzész, külügyminiszter
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 12. sz. (1897. március 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : görögök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Deligiannis, Theodoros (1820-1905)
V I A F I d : 257177183
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Metaxas, Ioannis (1871-1941)
V I A F I d : 77120509
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Vassos, Timoleon (1836-1929)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Skouzes, Alexandros (1853-1937)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Görögország
G e o N a m e s I d : 390903
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A görög mozgalom vezérfiai
Vasszosz ezredes, a krétai görög csapatok vezére
Delyannisz, miniszterelnök
Metaxas ezredes, hadügyminiszter
Szkuzész, külügyminiszter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Delyannis 1826-ban született Peloponnesusnak Kalavryta nevű városkájában. Régi miniszter, a ki előbb egymás után a külügyi, a közoktatásügyi és a pénzügyi kormányzat élén állott s most miniszterelnöki állása mellett ismét a pénzügyi miniszteri tárczát is kezében tartja.
A görög hadügyminiízter a fontos pillanatban Metaxas Miklós mérnökkari ezredes, ki még nem régiben az atlienei katonai főiskola kormányzója volt és Smolenisz tüzérezredes lemondása után egyenesen a király kívánságára vette át a hadügyminisztériumot. A képviselőháznak sok éven át tagja volt és kitűnt kiváló szónoki képességeivel. A hadügyminiszter jelenleg 55 éves és másodszor nevezte ki György király miniszternek. Már egyszer előbbi években belügyminiszter is volt. A legutóbbi érdekes olympiai játékokat szintén Metaxas rendezte, és mindenki, ki ez ünnepélyekben résztvett, nagy elismeréssel és dicsérettel emlékezett meg arról a kiváló szeretetreméltóságról, melylyel Metaxas ezredes a külföldieket ott tartózkodásuk alatt elhalmozta.
Szkuzés külügyminiszter mint nagyon előkelő szerepet visz jelenlegi görög mozgalomban. Első próbaéveit Bécsben, mint követségi titkár töltötte.
Az összes eddigi mozgalmakban legtöbbször emlegetik Vasszosz Timoleon ezredest, kit néhány héttel ezelőtt nevezett ki a király a Kréta sziget megszállására küldött csapatok vezérének a nagyhatalmak felszólalása miatt visszahívott György herczeg helyére. Vasszosz ezredes 45 éves, legjobb erejében levő ember. Apja Albániából, Janinából való, öreganyja pedig Montenegróból származott.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. márczius 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Deliannisz, a volt görög kormányelnök otthon : A miniszter fogad
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 4
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 553x620 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna