D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177_276_pix_Oldal_18_Kep_0001_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : A palotás táncz a várszinházban tartott műkedvelői előadáson
B e s o r o l á s i   c í m : Palotás táncz a várszinházban tartott műkedvelői előadáson
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Strelisky fényképe után
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Strelisky
U t ó n é v : Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1807-1905
V I A F I d : 96459792
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-07-02
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 14. sz. (1897. április 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Táncművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : társadalmi esemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műkedvelő előadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : táncművészeti előadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palotás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csoportos tánc
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. 1. kerület
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest. Vár
G e o N a m e s I d : 3043197
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A palotás táncz a várszinházban tartott műkedvelői előadáson. - Strelisky fényképe után.
Gr. Széchenyi Hanna. Gr. Károlyi Erzsébet. Gr. Zichy Aladárné. Gr. Zichy Jánosné. Fáy Vilma. Br. Eötvös Rolanda- Beniczky Agatha. Gr. Lónyay Margit
Gr. Széchenyi Hanna. Gr. Csekonics Gyula. Gr. Károlyi Erzsébet. Gr. Hunyadi József. Gr. Zichy Aladárné. Gr. Cziráky László. Gr. Zichy Jánosné. Gr. Pappenheim Szigfrid. Br. Eötvös Rolanda. Gr. Wenkheim József. Beniczky Agatha. Gr. Csekonics Iván. Fáy Vilma. Gr. Keglevich Miklós. Gr. Lónyay Margit. Gr. Apponyi Antal.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Mágnás ifjaink és az arisztokráczia szemen szedett legszebb hölgyei itt mutatták be a régi Magyarország egy nemes tánczát, a palotást, mely tele van daliás, festői fordulatokkal. Nyolcz délczeg pár járta, párducz kaczagányos ifjak, azután nemes hölgyek, nehéz brokát szövetű, virágos selyem szoknyában, ezüsttel himzett, fodros köténykével, zsinorozott bársony pruszlikban. A legények haja, kuruczosan gyöngyfüzérekkel átfonva, a lányok fején párta, a magyar lány legszebb ékessége.
Talán soha sem hallott még olyan tomboló tapsvihart a várszínház, mint a minő fölhangzott, midőn gr. Zichy Aladárné, gr. Zichy Jánosné, gr. Széchenyi Hanna, báró Eötvös Rolanda, gr. Károlyi Erzsébet, Beniczky Agatha és Fáy Vilma, tánczosaikkal, Csekonics Gyula és Iván, Cziráky László, Hunyady József, Keglevich Miklós, Wenkheim József, Pappenheim Szigfrid és Apponyi Antal grófokkal befejezték a palotást. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. április 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Goró Lajos: Bálban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cserna Károly: Fővárosi báljaink és a tánczrendek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1666x1224 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna